NG Kerk Vredenburg Moeder

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Drie jaar vastetermynpos vir deeltydse medeleraar
Sluitingsdatum: 26 April 2019.

GEMEENTEPROFIEL:

 • NG Vredenburg-Moedergemeente is ’n plattelandse gemeente aan die Weskus van Suid-Afrika met ongeveer 1 143 belydende en 247 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit lidmate van alle ouderdomsgroepe.
 • Ons omgewing en gemeenteprofiel word geraak deur die ekonomiese uitbreiding aan die Weskus. Die gemeente het daarom ’n sterk klem geplaas op die vestiging van inklusiewe groeigroepe as basis van ons bediening. Ons is biddend sensitief vir be- dieningstyle wat die koninkryk die beste dien in ons veranderende konteks.

LERAARSPROFIEL:

 • Hierdie pos is vir ’n gelegitimeerde van die NG Kerk wat die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde sal nakom.
 • Die gemeente het ’n behoefte aan ’n dinamiese, Geesvervulde leraar wat entoesiasties is oor sy/haar beroep, wat ’n passie het vir die verkondiging van die Woord en wat omgee vir mense.
 • Ondervinding in die vestiging en ondersteuning van ’n kleingroep-bedieningsmodel.
 • Sensitief vir die bedieningsuitdagings van diverse spiritualiteite en kulture.

VERGOEDING:

 • Die pos is vir ’n tydperk van drie jaar, met die moontlikheid van verlenging van die kontrak.
 • Pakket sal volgens sinodale riglyne bepaal word op ’n 75% basis.
 • Pastorie kan as deel van pakket oorweeg word.

AANSOEKE:

 • Belangstellendes moet ’n volledige CV elektronies stuur, met die name en kontakbesonderhede van minstens twee referente wat gekontak kan word.
 • Die sluitingsdatum is 26 April 2019.
 • Die e-posadres is: vredngk2@imaginet.co.za
 • Vir navrae skakel: Jurie van Zyl (083 556 1054) of Gideon Dixon (082 416 1169).
 • Die datum van diensaanvaarding is soos ooreengekom met die beroepene.
 • Die kerkraad behou hom die reg voor om geen beroep uit die aansoeke uit te bring, of ’n aanstelling te maak nie.