NG Gemeente Weenen

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Leraarspos: Twee jaar vastetermyn
Sluitingsdatum: Woensdag, 31 Julie 2019.

Hierdie plattelandse gemeente het 83 belydende en 17 dooplidmate.

LERAARSPROFIEL:

Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:

  • Die posbeskrywing sluit die primêre funksies van die predikant in – soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
  • Sondae eredienste by Colenso en Weenen.
  • Om aanvoeling te hê vir uiteenlopende standpunte in die gemeente (Colenso en Weenen), en om dit te hanteer met die nodige sensitiwiteit, respek en wysheid. Dit sal van die beroepene verwag word om akkommoderend te wees.
  • Leersuiwerheid in alle fasette van gemeentewerk en persoonlike opbou van die gemeente.
  • Kontak deur middel van Bybelstudies, huisbesoek en pastorale besoek, Colenso en Weenen.
  • Troues en begrafnisse hanteer soos van tyd tot tyd benodig word.
  • Die beroepene moet betrokke wees by gemeente-organisering en funksies.

VERGOEDINGSPAKKET:

Die totale vergoedingspakket is R15 000 per maand wat gestruktureer kan word volgens situasie en behoefte. Gratis BEHUISING is beskikbaar, asook telefoontoelae en pastorietuininstandhouding.

AANSOEKE:

Stuur asseblief u aansoek en CV, met twee referente aan:
Die Skriba, NG Kerk Weenen, Posbus 1, Weenen 3325.
E-pos: dawnduplessis8@gmail.com of dncvanzyl@gmail.com (konsulent)

NAVRAE:

Ds Dirk van Zyl (konsulent) sel: 061 833 8463. Kobus Beukes (Voorsitter van die kerkraad) sel: 072 384 4476. Dawn du Plessis (Saakgelastigde) sel: 082 934 3155.

SLUITINGSDATUM: Woensdag 31 Julie 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit enige van die aansoeke te maak nie.