NG Gemeente Hartskroon

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Tentmakerleraar
Sluitingsdatum vir aansoeke: 24 Junie 2019

Die gemeente nooi in biddende afhanklikheid van die Here leraars uit om vir die tentmakerspos aansoek te doen.

GEMEENTEPROFIEL:

Hartskroon is ’n plattelandse gemeente in Ganspan binne die Noord-Kaapse Sinode, Ring van Warrenton wat in ’n samewerkingsooreenkoms ten opsigte van die dienste van ’n ­le­raar met die Warrenton-gemeente is. Hartskroon-gemeente het nagenoeg 171 belydende en 25 dooplidmate. Die gemeente beskik nie oor die dienste van ’n voltydse orrelis nie, alhoewel musiekbediening vir ons baie belangrik is.

LERAARSPROFIEL:

  • ’n Leraar met ’n passie vir plattelandse mense.
  • Bedien en begelei die gemeentes volgens Artikel 9 van die Kerkorde (Samewerking met Warrenton).

VERGOEDING:

Die totale vergoedingspakket van R232 000 per jaar word deur Hartskroon-gemeente vir 80 ure per maand aangebied. As gevolg van ’n samewerkingsooreenkoms sal daar addi­sionele vergoeding onderhandel word. Behuising word voorsien asook ’n telefoonkontrak.

AANSOEKE:

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n preekbeurt en moontlike onderhoud met die pre-advieskommissie.
Aansoeke word gerig aan ngkhartskroon@vodamail.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 24 Junie 2019.

Navrae:

Voorsitter: A Theunissen, sel 082 939 4915.
Skriba: C van Zyl, sel 082 634 5319.

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen beroep uit die aansoeke uit te bring, of ’n aanstelling te maak nie.