NG Gemeente Humansdorp-Oos

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraarspos
Suitingsdatum vir aansoeke: 30 Junie 2019.

Die gemeente maak in afhanklikheid van die Here die volgende vakature bekend wat verkieslik op 1 Januarie 2020 gevul moet word.

Gemeenteprofiel:

Humansdorp-Oos is ’n gemeente met ongeveer 580 belydende en 90 dooplidmate. Die geografiese grense van die gemeente beslaan ongeveer die helfte van die dorp asook die stranddorpe St Francisbaai en Kaap St Francis, onderskeidelik 20 en 25 km buite Humans­dorp. Daar is twee uitstekende skole in Humansdorp waar die meeste van ons lidmate se kinders opleiding ontvang naamlik, die laerskool Stulting en hoërskool Nico Malan. Die gemeente het ’n jeugwerker in diens en sy is ook by die hoërskool en koshuise betrokke. Ongeveer 45% van die gemeente is ouer as 45 jaar.

Leraarsprofiel:

Die kandidaat moet verkieslik tussen 35 en 50 jaar oud wees.

Pligte:

  • Ons verlang ’n geestelike leier wat met Artikel 9 as riglyn die gemeente na binne
    sal opbou en na buite uitbou. Die gemeentevisie is “Gemeente vir die gemeenskap.”
  • Kleingroepbediening (onder andere wyks- en selgroepbyeenkomste) asook pastorale versorging van die gemeente moet voorrang geniet.
  • Sistematiese besoeke by lidmate sal vir die leraar ’n prioriteit wees.

Vergoeding en behuising:

Traktement en reistoelaag volgens sinodale skaal asook toelaes vir telefoon, selfoon en internet.
Ruim pastorie in stil woonbuurt beskikbaar.

Aansoeke:

  • Belangstellendes kan die Voorsitter van die kerkraad per e-pos by: rheinard@grmeyer.com kontak vir ’n vraelys wat deeglik ingevul en saam met ’n CV van nie langer nie as drie bladsye teruggestuur word. Motivering vir u aan soek ten opsigte van die pos (half bladsy).
  • Kontakbesonderhede van drie referente. Die pre-advies behou hom die reg voor om self ook inligting aangaande die aansoekers in te win.
  • ’n Onlangse foto van u en u gesin.

Kandidate wat die kortlys haal, sal gekontak word vir ’n onderhoud en die geleentheid om ’n erediens te lei. Elke kandidaat sal sy/haar boodskap voorberei aan die hand van ’n spesifieke skrifgedeelte wat die pre-advies aan u sal deurgee.

Navrae kan gerig word aan broer Rheinard Meyer, voorsitter van die pre-advieskommissie. Sy selnommer is 082 454 7049.

Suitingsdatum vir aansoeke: 30 Junie 2019.