NG Kerk Kaapstad

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Groote Kerk Gemeentebestuurder/Saakgelastigde
Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2019.

Die Groote Kerk wag aansoeke in vir die pos van Gemeentebestuurder/Saakgelastigde.

GEMEENTEPROFIEL

 • Die NG Kerk Kaapstad (“Die Groote Kerk”) is ’n diverse gemeente wat vir meer as 350 jaar geleë is in die hart van Kaapstad.
 • Die gemeente het verskeie bedieningspunte met twee voltydse predikante en een jeugwerker wat ongeveer 500 lidmate bedien.
 • Ons sien onsself as ’n gestuurde, missionêre gemeente met ‘n diensbare vernuwende gees.

WERKSPROFIEL

Die geskikte kandidaat moet:

 • as volwaardige lid van die bestuurspan ’n professionele en effektiewe ondersteuningsdiens aan die gemeente, leraars, kommissies en bedienings lewer; en
 • die kerkkantoor, personeel, eiendomme, fasiliteite, toerusting, administrasie, finansies en bedryfstelsels bestuur binne toegewyde delegasies en binne die konteks van die gemeente se visie en soos vereis interme van neergelegde beleid en prosedures en kerkordelike vereistes.

VEREISTES

Die volgende persoonlike kwaliteite en vaardighede is vir die kerkraad belangrik:

 • Bewese administratiewe-, organisasie-, koördinasie- en beplanningsvermoëns.
 • Deeglike boekhoudingkennis en vaardigheid met die gebruik van Pastel en/of Quick books en Winkerk.
 • Goeie kommunikasievaardighede en vriendelik en gemoedelik met mense kan omgaan.
 • Logiese, sistematiese, praktiese en planmatige persoon wat gemaklik in spanverband kan werk.
 • Taakgeoriënteerde, uitsetgerigte en selfgedrewe persoon wat eie inisiatief kan neem om take volledig en akkuraat af te handel.
 • Dit is belangrik dat die gemeentebestuurder ’n belydende Christen is en ’n meelewende lidmaat van die NG gemeente Kaapstad sal wees/word.
 • Gepaste naskoolse rekeningkundige/administratiewe kwalifikasie.
 • Rekenaarvaardigheid op MS Office (Power Point, Excel, Word en Outlook).
  Besonderhede van pligte beskikbaar op aanvraag.

VERGOEDING EN WERKSURE

’n Mededingende vergoedingspakket sal met die suksesvolle kandidaat ooreengekom word afhangend van ervaring en kwalifikasies vir ’n 40-uur werkweek. Kantoorure is onderhandelbaar vanaf Maandag tot Vrydag, met verpligtinge op Sondagoggende en addisionele verpligtinge na-ure soos benodig.

AANSOEKE

Stuur volledige CV verkieslik per e-pos aan leonie@grootekerk.org.za of lewer dit af by die Kerkkantoor, Kloofstraat 55, Kaapstad (vir die aandag van Leonie Fraser). Navrae kan ook gerig word aan Leonie Fraser by leonie@grootekerk.org.za of 021 422 0569.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Mei 2019.

Diensaanvaarding teen 15 Augustus 2019.

Indien u drie weke na die sluiting van die pos nog niks van ons gehoor het nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. Die Groote Kerk behou homself die reg voor om nie die pos te vul nie vir welke rede ook al, ten spyte van enige aansoeke ontvang.

Wat behels die rol van Gemeentebestuurder/Saakgelastigde?

Die Gemeentebestuurder/Saakgelastigde is verantwoordelik vir die doeltreffende funksionering van die kerkkantoor.
Benewens die volle spektrum van administratiewe en finansiële pligte, het die posbekleër ook bestuurstake, toesig oor personeel, ’n skakelfunksie en organisatoriese en statutere verantwoordelikhede.

Administratiewe pligte sluit in:

 • personeeladministrasie.
 • die bywoon van kerkraads- en kommissievergaderings en opstel van agendas en notules.
 • dien as skakelpersoon met al die bedieninge van die kerkraad en sien toe dat die kerkraad se strategiese plan uitgevoer word.
 • stel gemeentekalender, weeklikse aankondigings en gemeenteblaadjie saam, administreer lidmaatinligting en databasisse en
 • algemene administratiewe pligte, projekbestuur en praktiese reëlings.

Finansiële pligte behels inter alia:

 • Opstel van begrotings in samewerking met die finansiële kommissie.
 • Bestuur van die gemeente se finansies (begrotingsbeheer).
 • Maandelikse verslagdoening aan die kerkraad.