Sinode Wes-Kaap: Dag 3

Hierdie afdeling is toegewy aan amptelike kommunikasiestukke van die Sinode van Wes-Kaapland. Die inhoud is nie verslaggewing deur die Kerkbode-redaksie nie.

Laatmiddag op Goudini. Foto: Siegfried Louw.

Opening op dag drie

Breda Ludik van die NG Helderberg Gemeente reflekteer oor vanoggend se spiritualiteitsessie gelei deur Theunis Botha (PSD: Predikantebegeleiding) en Marié Britz (Stellenbosch) in ’n Spiritualiteit van Middel C .
Lees sy volledige bydrae hier.

Nuwe bedeling vir teologiese opleiding

Frederick Marais

Frederick Marais vertel dat God deur die geskiedenis mense geroep het vir sy sending in die wêreld. Hy roep elkeen vir die bediening op verskillende maniere. Sedert die Reformasie het die gedagte ontstaan dat net mense wat hoër teologiese opleiding ontvang het, in hierdie bediening kan staan. Dit was ’n foutlyn in die Reformasie en Protestante kerk. Die opleiding en toerusting van mense wat in God se bediening moet staan, is vir elkeen.

Vir die afgelope ses jaar het die kuratorium ontwikkel aan ’n beleidsraamwerk sodat elkeen kan deel raak van teologiese opleiding. Die huidige model om ’n predikant in elke gemeente te hê, is nie ekonomies haalbaar nie. Ons moes nuwe planne beraam hoe om bedieningsleierskap te vorm.  Binne hierdie raamwerk is daar nou ruimte vir bedienaars. ’n Reeks kursusse is vir bedienaars ontwikkel deur Hugenote Kollege wat aanlyn beskikbaar is. Diensgroep Toerusting wil 1500 sulke bedienaars oplei vir die bediening in ons streek.

Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit – ’n plek om God te ontmoet.

Elna Mouton

Volgens Breda Ludik is hierdie sentrum die antwoord op ’n behoefte wat al lankal in die harte van baie lidmate en dominees lê. Die harwar en eise van ons daaglikse lewe veroorsaak dat ons sukkel om ons aandag op God te hou. Hier is nou ’n plek, ’n stukkie heilige grond, waar ons weer in kontak kan kom met die heel belangrikste Werklikheid in ons lewens. Lees hier verder.

Kapelmeester Elna Mouton sê in haar aanbieding: “Enigiemand is welkom by die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit. My wens vir julle is dat dit vir elkeen van julle een of ander tyd sal dien as ’n koelteboom langs die pad.”

Moderator Nelis Janse van Rensburg vertel meer oor besluite wat vanmiddag oor selfdegeslagverhoudings geneem is.

Verkiesing van moderatuur

Michelle Boonzaaier

Michelle Boonzaaier, predikant by die NG Moedergemeente Brackenfell, is vandag verkies tot tweede addisionele lid van die moderatuur. Michelle bedien as tentmaker by NG Brackenfell sedert November 2018 en was voorheen by Helderberg.

Ondersteuningsdienste

So tussen al die aanbiedings waaroor reeds berig is, het die Diensgroep vir Ondersteuningsdienste se verslae ook aandag gekry. Daarmee is feitlik die helfte van Sinode 2019 se agenda (bladsy 158 tot 275) afgehandel. Ondersteuningsdienste bestaan uit ses taakspanne:
Sinodale Taakspan vir die Argief (Bestuurder: Andrew Kok)
Sinodale Taakspan vir Diensverhoudinge (Bestuurder: Kenny Raats)
Sinodale Taakspan vir Eiendomme (Bestuurder: Dirkie van Niekerk)
Sinodale Taakspan vir Finansies en Administrasie (Bestuurder: Annerina Viljoen)
Sinodale Taakspan vir Kommunikasie (Bestuurder: Ronelda Visser)
Regskommissie (Bestuurder: Charl Stander)
Kry hier die agenda van die sinodesitting en lees gerus al die verslae. Onderstaande grafiek wys hoe die sinodale begroting verdeel word.

Moderamenverslag

Nelis Janse van Rensburg lê die moderamenverslag voor. Hy bedank die moderamen vir die ongelooflike werk wat hulle tydens die afgelope vier jaar gedoen het. Hy verwys na die moderamen as ’n klein geloofsgemeenskap wat soos familie geword het. Hy lig hoogtepunte van die verskeie taakspanne en diensgroepe se werksaamhede uit.
Die volledige verslag word in die agenda vervat: Lees dit hier.

Mosie deur sinode aanvaar

’n Mosie word aanvaar na aanleiding van die aanval op Tool en Liezel Wessels op Maandagaand, waarin hy noodlottig gewond en sy ernstig beseer is. Die mosie stel dat daar vir Liezel, die dogters Jana en Annelie, en die hele groter gemeenskap wat geraak word, sowel as vir almal wat slagoffers van geweld is, gebid word.

Kliek hier om die notule van 13 Mei 2019 af te laai.

Indrukke … van Sinode 2019

Gustav Claassen, algemene sekretaris van die Algemene Sinode van die NG Kerk, deel met ons sy belewenis van die Sinode van Wes-Kaapland se vergadering tot dusver, asook watter betekenis dit in die groter sfeer van die NG Kerk het in ’n kort video-onderhoud.

… en van die gees van ons lidmate

Aletta Marlow

Aletta Marlow van Maitland gemeente, wie se kerkgebou in Desember afgebrand het: “Ons kerk het afgebrand, maar ons dien steeds die Here. Ons hou kerk op die parkeerterrein.”

Sien onder ’n video van vyftien jong predikante wat hulle eie indrukke van Sinode 2019 deel.

Ten laaste

Volg daaglikse sinodegebeure op Facebook by NG Wes-Kaapland, Twitter by @WSKaap en Instagram by ngweskaap. Of soek #kaapsinode2019 op sosiale media platforms. Kerkbode bied ook regstreekse nuusdekking van die sinodesitting hier.

SinodeNuus-groete

Ronelda Visser en Salomi Steenkamp