NG Kerk Margate

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltyds-onbepaalde termynpos (Medeleraarspos)
Sluitingsdatum: 19 Julie 2019.

Margate gemeente, met ’n lidmaattal van 1 196 belydende en 134 dooplidmate, is geleë langs die Suidkus van KwaZulu-Natal. Die gemeente het twee bedieningspunte, nl op Margate en Port Edward en sluit afgetredenes sowel as werkende gesinne in.

Leraarsprofiel:

Die posvereistes sluit die primêre funksie van die predikant in, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

  • Die predikant wat beroep word, is lief vir die Here en kan sy of haar geloof goed uitdruk.
  • Die geskikte aansoeker moet ’n passie vir familie- en gesinsbediening hê en bereid wees om leiding te neem in die groei en ontwikkeling daarvan.
  • Die vermoë om in spanverband te funksioneer is ’n vereiste.
  • Getroude persone, verkieslik nie ouer as 35 jaar nie, sal voorkeur kry.

Vergoedingspakket:

Volgens sinodale skaal. Gratis behuising in pastorie.

Aansoeke:

Stuur asb ’n volledige CV met twee onlangse referente aan na:
Die saakgelastigde, NG Kerk Margate, Posbus 312, Margate 4275 of e-pos ngmargate@mweb.co.za Aansoeke moet maksimum vier bladsye wees.

Sluitingsdatum: 19 Julie 2019.

Navrae:

Dr Mike Heaney. Tel: 082 496 5586.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak uit die beskikbare aansoeke nie.