NG Moedergemeente Robertson

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraarspos
Sluitingsdatum: 31 Julie 2019

Gemeenteprofiel:

Robertson-Moedergemeente is ’n een-leraar gemeente. Die dorp is geleë in die pragtige Boland, tussen die Langeberge en die prentjiemooi winger­de en vrugteboorde in die valleie van die Breederivier. Dit is ’n snelgroeiende dorp, met ’n aantal megaboere wat hulleself tydens die afgelope vyf jaar in die omgewing gevestig het. Die gemeente is reeds 166 jaar oud en is kerngesond op alle terreine. Die dorp is sowat 160 km van Kaapstad en 45 km van Worcester af. Ons dorp beskik oor uitstekende hoër- en laerskole, asook ’n groot verskeidenheid besighede. Daar is ’n staatshospitaal beskikbaar asook privaat hospitale op die naby geleë Worcester.

Ons gemeenskap is besig om te verander, as gevolg van gesonde en suksesvolle ekonomiese aktiwiteite. Gevolglik het ’n beduidende aantal jonger mense wat in landbou en ander professionele beroepe bekwaam is, hulle op Robertson kom vestig. Ons gemeente se fokus is daarom op jonger gesinne gerig omdat ons van mening is dat ons groei juis op hierdie terrein lê. Die gemeente het tans sowat 800 belydende lidmate en 200 kinders. Hier is ook ’n hele aantal emeritus-predikante wat waardevolle hulp en ondersteuning in die gemeente lewer.

Ons gemeente beskik uiteraard ook oor heelwat ouer lidmate wat regtig jonk van gees is en steeds baie aktiewe kinders van die Here is en voluit vir die koninkryk van God lewe. Ons gemeente streef na ’n koninkryksperspektief en nie na ’n gemeenteperspektief nie. Ons visie is om in eenvoud, Vrugbare Lote vir die Here te wees. Ons strewe verder na Liefde vir die Here, Liefde vir Mekaar en Diensbaarheid. Ons poog om hierdie besef by elke lidmaat tuis te bring. Ons wil ’n verskil maak in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.

Leraarsprofiel:

Hy of sy moet vir die Here uitverkoop wees, tussen 38 en 45 jaar oud en ’n mens-mens met goeie menseverhoudings. Hy/sy moet ’n goeie en Skrifgetroue prediker wees en Kerkorde 9 is ter sprake in die uitvoering van sy/haar pligte. Hy/sy moet ’n gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wees. Ons het sewe waardes geformuleer waarvolgens ons alles in ons gemeente hanteer en wat ons leraar ten volle moet aanvaar en uitleef. Ons sewe waardes is soos volg: Godgerig, Woordgerig, Medemensgerig, Kleingroepgerig, Deursigtigheid, Gesins- en familiegerig en Rentmeesterskap.

Vergoeding:

Onderhandelbaar, met die sinodale skaal as riglyn.

Huisvesting:

Daar is nie ’n pastorie beskikbaar nie en ’n huis sal gehuur word of die aansoeker kan ’n geleentheid benut om sy/haar eie huisvesting te koop deur middel van ’n huissubsidie.

Navrae: Skakel gerus een van die volgende:

Aansoeke sluit op 31 Julie 2019 met diensaanvaarding DV op 01 Januarie 2020.

Aansoeke en CV moet asseblief gerig word aan:
Dr Deon le Roux, Voorsitter van die Pre-advieskomitee, Posbus 34, Robertson 6705.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.