Hugenote Kollege

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Rektor
Sluitingsdatum: 26 Julie 2019


Die Hugenote Kollege te Wellington is ’n geregistreerde Hoër Onderwysinstansie wat tans ’n graadkursus in Maatskaplike Werk aanbied. Meer grade word binne die afsienbare toekoms in die vooruitsig gestel. Die kollege bied ook Voortgesette Onderwys en Opleidingsprogramme aan wat fokus op sosiale innovasie deur die ontwikkeling van toegepaste kennis en vaardighede, binne die kerklike en maatskaplike omgewing. Die kollege beskik oor gevorderde tegnologie met die oog op afstandsonderrig. Die kollege is ’n werksaamheid van die NG en VG Kerk en het derhalwe ’n Christelike karakter en missionale roeping.

Vanweë die aftrede van die huidige rektor (in Desember 2019) word aansoeke ingewag van dinamiese persone om hierdie uitdagende posisie vanaf Januarie 2020 te vul.

Die ideale kandidaat voldoen aan die volgende vereistes:

 • toepaslike nagraadse kwalifikasie (doktorsgraad dien as aanbeveling) en bewese akademiese profiel;
 • bewese visionêre leierskap- en bestuurservaring;
 • ervaring en insig in die kerklike en maatskaplike omgewing;
 • goeie werkskennis / ervaring van toepaslike wetgewing, strukture en beste praktyke / metodiek van onderwys en opleiding (Hoër Onderwys en VOO);
 • goed ontwikkelde interpersoonlike en fasiliteringsvaardigheid;
 • bewese administratiewe vaardighede (IT, finansies en MHB);
 • gebalanseerde Christelike teologie, waardesisteem en lewensbeskouing.

Die suksesvolle posbekleër sal verantwoordelikheid neem vir die volgende funksies:

 • akademiese leiding;
 • strategiese leierskap en -bestuur;
 • oorhoofse bestuur van kursusse/programme en dienste;
 • bemarking en openbare skakeling;
 • finansiële bestuur;
 • menslike hulpbron bestuur;
 • inligtingstegnologie;
 • geboue en infrastruktuur;
 • administratiewe bestuur.

Rig asb u CV so spoedig moontlik aan Joep Joubert by info@hrsa.co.za

Sluitingsdatum: 26 Julie 2019.