NG Gemeente Graaff-Reinet

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Medeleraar: Jeugbediening.
Termyn: Onbepaald
Sluitingsdatum: 9 Augustus 2019.


Gemeenteprofiel

NG Graaff-Reinet is ’n dinamiese gemeente in die Oos-Kaapse Karoodorp, Graaff-Reinet. Tans word 1 200 lidmate waarvan 180 dooplidmate is, bedien. Die gemeente is in ’n nuwe fase van identiteitsvorming nadat die Moedergemeente en Nuwekerk begin van 2018 herenig het. NG Graaff-Reinet se fokus is missionale geroepenheid en familiebediening wat die liggaamsmodel nastreef. Die gemeente funksioneer sterk vanuit die eredienste met die fokus op lof en aanbidding. Hierdie is ’n volwaardige/selfstandige medeleraarspos.

Leraarsprofiel

 • Ondervinding veral in jeugbediening. Verkieslik nie ouer as 40 jaar nie, met kreatiewe en
  innoverende denke.
 • ’n Passie vir die Here, Sy koninkryk en kerk met spesifieke fokus om die jeug te inspireer,
  te mobiliseer en toe te rus.
 • ’n Geïntegreerde persoonlikheid wat baie goed in spanverband saamwerk en goeie inter- persoonlike verhoudinge nastreef.
 • Meewerk aan die uitbou van die gemeente se roeping en die jeug kan bemagtig.
 • ’n Teologies-verantwoordbare en dinamiese prediker.

Verantwoordelikhede

 • Die uitbou van die bediening aan alle jongmense (voorskools tot naskools).
 • Die ontwikkeling van ’n familiebediening waar die totale gesin belangrik is en ook die uitbou van jongvolwasse kleingroepe en jonger gesinne.
 • Die ontwerp en implementering van volhoubare strukture en prosesse waarbinne die jeugbediening / jeuggerigte byeenkomste kan plaasvind en uitgebrei kan word.
 • Optimale kontak met skole in die omgewing ten einde goeie verhoudinge asook netwerke tussen die gemeente en skole te vestig en verder uit te brei.
 • Prediking en liturgiese ontwerp met spesifieke betrokkenheid by die interkerklike samewerking op verskeie vlakke en binne verskeie kontekste.
 • Die ontwikkeling van ’n missionale kultuur in die gemeente en in die besonder onder die jeug asook opleiding te verskaf rakende gesins- en ouerskapvaardighede.
 • Gelegitimeerdes van die NG Kerk wat alle ampspligte sal nakom soos omskryf met Artikel
  9 van die Kerkorde as Riglyn, in samewerking met die ander predikante binne die bedie-
  ningsraamwerk van die gemeente.

Vergoeding

 • Sinodale aanbeveling vir salaris en byvoordele sal as riglyn gebruik word.
 • ’n Pastorie word voorsien.

Diensaanvaarding: 1 November 2019 (Onderhandelbaar).

Aansoekproses

Belangstellendes moet asseblief die volgende elektronies aan ons voorsien by: gr.preadvies@ngkok.co.za

 • ’n CV (nie langer as drie bladsye nie).
 • Kontakbesonderhede van vier referente waarvan ten minste twee gemeente- of kerk­raadslede moet wees.
 • Motivering en roepingsbewustheid ten opsigte van die pos (halwe bladsy).
 • ’n Onlangse foto en / of familiefoto asook ’n afskrif van die ID.
 • ’n Digitale opname van ’n onlangse preek tydens ’n erediens ooreenkomstig die bogenoemde posbeskrywing, indien u daarvoor gevra gaan word.
 • Psigometriese toetse kan moontlik aangevra word.

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van die Pre-advieskommissie: Dr Ben van Tonder, 082 378 0613 of 049 891 0093.

Sluitingsdatum: 9 Augustus 2019.

 • Kandidaat moet tot ’n onderhoud bereid wees (Skype of in persoon).
 • Kandidate op die kortlys sal ’n proefpreek aanbied.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.