NG Gemeente Graaff-Reinet

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Medeleraar: Jeugbediening.
Termyn: Onbepaald
Sluitingsdatum: 9 Augustus 2019.


Gemeenteprofiel

NG Graaff-Reinet is ’n dinamiese gemeente in die Oos-Kaapse Karoodorp, Graaff-Reinet. Tans word 1 200 lidmate waarvan 180 dooplidmate is, bedien. Die gemeente is in ’n nuwe fase van identiteitsvorming nadat die Moedergemeente en Nuwekerk begin van 2018 herenig het. NG Graaff-Reinet se fokus is missionale geroepenheid en familiebediening wat die liggaamsmodel nastreef. Die gemeente funksioneer sterk vanuit die eredienste met die fokus op lof en aanbidding. Hierdie is ’n volwaardige/selfstandige medeleraarspos.

Leraarsprofiel

 • Ondervinding veral in jeugbediening. Verkieslik nie ouer as 40 jaar nie, met kreatiewe en
  innoverende denke.
 • ’n Passie vir die Here, Sy koninkryk en kerk met spesifieke fokus om die jeug te inspireer,
  te mobiliseer en toe te rus.
 • ’n Geïntegreerde persoonlikheid wat baie goed in spanverband saamwerk en goeie inter- persoonlike verhoudinge nastreef.
 • Meewerk aan die uitbou van die gemeente se roeping en die jeug kan bemagtig.
 • ’n Teologies-verantwoordbare en dinamiese prediker.

Verantwoordelikhede

 • Die uitbou van die bediening aan alle jongmense (voorskools tot naskools).
 • Die ontwikkeling van ’n familiebediening waar die totale gesin belangrik is en ook die uitbou van jongvolwasse kleingroepe en jonger gesinne.
 • Die ontwerp en implementering van volhoubare strukture en prosesse waarbinne die jeugbediening / jeuggerigte byeenkomste kan plaasvind en uitgebrei kan word.
 • Optimale kontak met skole in die omgewing ten einde goeie verhoudinge asook netwerke tussen die gemeente en skole te vestig en verder uit te brei.
 • Prediking en liturgiese ontwerp met spesifieke betrokkenheid by die interkerklike samewerking op verskeie vlakke en binne verskeie kontekste.
 • Die ontwikkeling van ’n missionale kultuur in die gemeente en in die besonder onder die jeug asook opleiding te verskaf rakende gesins- en ouerskapvaardighede.
 • Gelegitimeerdes van die NG Kerk wat alle ampspligte sal nakom soos omskryf met Artikel
  9 van die Kerkorde as Riglyn, in samewerking met die ander predikante binne die bedie-
  ningsraamwerk van die gemeente.

Vergoeding

 • Sinodale aanbeveling vir salaris en byvoordele sal as riglyn gebruik word.
 • ’n Pastorie word voorsien.

Diensaanvaarding: 1 November 2019 (Onderhandelbaar).

Aansoekproses

Belangstellendes moet asseblief die volgende elektronies aan ons voorsien by: gr.preadvies@ngkok.co.za

 • ’n CV (nie langer as drie bladsye nie).
 • Kontakbesonderhede van vier referente waarvan ten minste twee gemeente- of kerk­raadslede moet wees.
 • Motivering en roepingsbewustheid ten opsigte van die pos (halwe bladsy).
 • ’n Onlangse foto en / of familiefoto asook ’n afskrif van die ID.
 • ’n Digitale opname van ’n onlangse preek tydens ’n erediens ooreenkomstig die bogenoemde posbeskrywing, indien u daarvoor gevra gaan word.
 • Psigometriese toetse kan moontlik aangevra word.

Navrae kan gerig word aan die voorsitter van die Pre-advieskommissie: Dr Ben van Tonder, 082 378 0613 of 049 891 0093.

Sluitingsdatum: 9 Augustus 2019.

 • Kandidaat moet tot ’n onderhoud bereid wees (Skype of in persoon).
 • Kandidate op die kortlys sal ’n proefpreek aanbied.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.