NG Gemeente Sederpark, Lichtenburg

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: Voor of op 31 Augustus 2019


Aansoeke word ingewag vir ’n leraarspos by bogenoemde gemeente vanaf  1 Januarie 2020.
Al die aansoeke word biddend in afhanklikheid van God ingewag.

Gemeenteprofiel:

Sederpark is ’n tipiese plattelandse gemeente tussen Klerksdorp en Mahikeng. Die gemeente het 574 belydende lidmate en 141 dooplidmate.

Leraarsprofiel:

Enige gelegitimeerde leraar van die NG Kerk wat aan die volgende vereistes voldoen, word uitgenooi om biddend aansoek te doen:

  • ’n Leraar wat ’n lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig het en dit ook uitleef.
  • Die persoon moet ’n dinamiese, energieke, passievolle en toegewyde prediker wees wat die Woord Skrifgetrou verkondig.
  • ’n Bedienaar van die Woord met sterk leiers-eienskappe wat die gemeente kan laat groei.
  • ’n Spanwerker met gesonde menseverhoudings (met oud en jonk), wat in samewerking met die kerkraad, die gemeente as ‘n eenheid kan saambind en lei.
  • Bediening van die totale gemeente wat gesinsbediening en kinderbediening, wat fokus op laerskool en tienierbediening, insluit.
  • Die posbeskrywing sluit die primêre funksies van die predikant in soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding:

’n Vergoedingspakket volgens Sinodale riglyne sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. ’n Ruim pastorie is beskikbaar.

Aansoeke:

Stuur aansoeke vergesel van ’n volledige CV asook kontakbesonderhede van drie referente voor of op 31 Augustus 2019 per e-pos aan:

  • Die Kerkraad, ngseder@webmail.co.za
  • Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n preekbeurt en ’n onderhoud.

Navrae:

  • Johann Jahns 083 263 4428
  • Kerkkantoor 018 632 3669

Die Kerkraad behou die reg voor om nie uit die aansoeke ‘n aanstelling te maak nie.