NG Gemeente Swakopmund

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Medeleraar

Sluitingsdatum: 31 Julie 2019 @ 12:00.


In biddende afhanklikheid van die Here word aansoeke ingewag vir die pos van medeleraar.

GEMEENTEPROFIEL:

 • ’n Plattelandse, kusgemeente, geleë in die middedorp van Swakopmund met ongeveer 1 500 lidmate.
 • Verskeie voorbereidende-, laer- en hoërskole, asook aftree-oorde, wat ’n goeie balans tussen jeug en ouer volwassenes skep.
 • Aantal aktiewe bedienings onder leiding van gemeentelede.

KANDIDAAT:

 • Sal verantwoordelikheid aanvaar vir funksies/pligte soos uiteengesit in Art 9 van die Kerkorde.
 • ’n Sterk gereformeerde teologiese uitkyk met spesifieke klem op die suiwerheid van
  die leer soos verwoord in die kerk se belydenisskrifte.
 • Die suksesvolle kandidaat moet ’n gestruktureerde, gedissiplineerde persoon wees
  met ’n warm, nederige persoonlikheid en verkieslik tussen 35 en 45 jaar oud wees.
 • Hy/sy moet met persone van alle ouderdomme kan saamwerk, maar moet oor ’n besondere vermoë beskik om die hoërskool jeug en jonger mense tussen die
  ouderdomme van 19 en 35 jaar te bereik en deel te maak van die gemeente.
 • Moet ’n passie hê vir die bediening van die Woord en ’n entoesiasme vir die opbou van die gemeente deur persoonlike kontak.

VERGOEDING:

’n Onderhandelbare vergoedingspakket volgens die sinodale skaal en ander voordele en riglyne word aangebied. Kandidate word daarop gewys dat die gemeente nie oor ’n
pastorie beskik nie, maar dat daar in die vergoedingspakket voorsiening gemaak word vir ’n behuisingstoelaag om die bekleër in staat sal stel om ’n eie woning te bekom indien hy/sy wou.

AANSOEKE:

 • Aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV, minstens twee onlangse getuigskrifte en die name van vier referente.
 • Sluitingsdatum: 31 Julie 2019 @ 12:00.
 • Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud indien daartoe versoek.
 • Voorkeur sal gegee word aan ’n Namibiese burger.

Rig aansoeke aan:
Die Voorsitter: Pre-advieskommissie
NG Kerk Swakopmund
E-pos: fralo777@gmail.com