NG Kloofendal

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse Leraar (Onbepaalde termynkontrak)
Sluitingsdatum: voor 31 Julie 2019


In biddende afhanklikheid van die Here stel ons die pos aan belangstellende proponente en leraars bekend.

Gemeenteprofiel:

Die NGK Gemeente Kloofendal is ’n stedelike gemeente in Roodepoort aan die Wesrand van Johannesburg en deel van die Ring van Florida en die Goudland Sinode. Die Gemeente se visie en missie is om “’n Geesvervulde Gemeente te wees wat God verheerlik, Jesus navolg, lief is vir mekaar en met dieselfde liefde uitreik na die omgewing en die wêreld om dissipels te maak”. Ons glo dat God self hierdie visie en missie vir ons gegee het en ons hier op die Wesrand bymekaar gebring het om ons te rig, toe te rus, te vorm om Sy dissipels te wees en ons uitstuur om dissipels te maak.

Ons erken en aanvaar die Heilige Gees se leiding en ons onderwerp onsself as gemeente aan die beheer van die Heilige Gees en aanvaar die uitdagings van die dag in daardie lig.

Ons glo in die Bybel as die onfeilbare Woord van God en verwerp alles wat daarmee in stryd is. Ons onderskryf dus die Gereformeerde leer soos vervat in die amptelike Belydenisskrifte van die NG Kerk.

Die Gemeente bestaan tans uit 450 belydende- en 136 dooplidmate. As ’n geesvervulde gemeente verheerlik ons God, volg ons Jesus Christus na, is lief vir mekaar en reik met dieselfde liefde uit na die gemeenskap en die wêreld.

Leraarsprofiel:

Die Kerkraad sal besondere waarde heg aan ’n person wat onder andere:

 1. Hom of haar met bogenoemde visie en missie kan vereenselwig.
 2. In spanverband kan funksioneer.
 3. Gefokus is op die pastorale-versorging van die Gemeente.
 4. ’n Sterk missionêre- en Koninkryksfokus het.
 5. ’n Inspirerende, aktuele en Skrifgetroue prediker is.
 6. Uitvoering kan gee aan die pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde.
 7. Bereid is om die uitdagings van ’n tipiese stedelike gemeente te aanvaar en veral groter betrokkenheid by gemeentelede te bewerkstellig.
 8. Konfliksituasies goed kan hanteer.

Vergoeding:

’n “Totale koste van indiensneming”-vergoedingspakket, met sinodale skale as riglyn, sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. Die pakket kan gestruktureer word om voorsiening te maak vir byvoorbeeld ’n motor-of reis-, ’n mediese- en ’n telefoontoelaag, terwyl ’n bydrae tot die kerk se pensioenfonds en groepversekering ’n verpligting is. Die opsie van ’n ruim pastorie of ’n behuisingstoelaag, wat deel vorm van die vergoedingspakket, is beskikbaar.

Aansoeke:

Indien u sou belangstel in die pos, stuur asseblief u CV met ten minste twee referente voor 31 Julie 2019 per e-pos aan johan@ngkloofendal.co.za. Daar sal verwag word dat die kandidate op die kortlys beskikbaar sal wees vir onderhoude, psigometriese toetse en om ’n preekbeurt waar te neem by ons gemeentesentrum te Opallaan 19, Kloofendal, Roodepoort.

Vir verdere inligting kontak gerus vir:

 • Johan van Schoor, Gemeentebestuurder, Tel: 083 275 1308 of
 • Ds Fanie le Roux, huidige leraar, Tel: 082 770 8843
 • Webtuiste: www.ngkloofendal.co.za

Die Kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.