NG Thaba Nchu-Tweespruit

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraarspos – 3 jaar termyn
Sluitingsdatum: 26 Julie 2019


Die kerkraad van Thaba Nchu-Tweespruit wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Gemeenteprofiel:

Hierdie Oos-Vrystaatse plattelandse gemeente het 88 belydende en 28 dooplidmate. Die eredienste word weekliks roteer tussen Thaba Nchu en Tweespruit. Ons sien onsself as ’n geloofsfamilie wat deur God geroep is om ’n verskil te maak in die multikulturele samelewing waarvan ons deel is en tydens eredienste handhaaf ons ’n informele en vernuwende styl met n fokus op lofprysing en aanbidding. Ons gemeente het ’n sterk fokus op die kinderbediening wat Sondag oggende aangebied word deur Jeugbedieningsgroep as koördineerders, beplanners en aanbieders van die program. Gemeente lede bestaan uit boere, besigheidsgroepe en dorpenaars (spektrum van jeug tot bejaardes). Naby geleë buurdorpe is Bloemfontein 80 km, Ladybrand 65 km en Excelsior 30 km.

Leraarsprofiel:

 • Iemand met ’n lewende verhouding met God, wie oortuig is van die roeping deur die Heilig Gees met fokus op jeug- en missionale bediening. Die samewerking met alle bedieninge in die soeke na bedieningsmoontlikhede word ten sterkste aanbeveel. ’n Passie vir verhoudingsbou en uitreike sal waarde toevoeg tot aansoek.
 • Leraar wat nie streng gebonde is aan liturgie nie, vernuwend en gemaklik inskakel by die gemeente se roeping en visie.
 • Weeklikse skakeling met lofprysingsgroep vir die koördinering van musiek word aanbeveel.
 • Hierdie pos is vir ’n leraar van die NG Kerk wat die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde soos ooreengekom met die kerkraad, gerig op ons konteks, nakom.
 • Taalvaardigheid: Afrikaans en Engels word aanbeveel (nie ’n vereiste.)

Vergoeding en voordele:

 • Vergoedingspakket en werksure is onderhandelbaar.
 • Gemeentevoertuig is beskikbaar vir amptelike werk.
 • Behuisingstoelaag is beskikbaar en daar word van leraar verwag om op Tweespruit te woon en werk.

Aansoek:

 • CV van hoogstens drie bladsye, dekbrief wat motiveer waarom jy jouself as leraar van die gemeente sien met ’n onlangse foto.
 • Enige persoonlikheidsontledings bv. MBTI, Strength Finders, Briggs en Meyers persoonlikheidstoets, ens.
 • Drie referente.
 • Video- of klankopname van ’n onlankse preek.
 • Stuur die aansoek per e-pos aan: tntskerkkantoor@gmail.com en cc Orna Snyman by snymanorna1@gmail.com

Sluitingsdatum: 26 Julie 2019.

Navrae:

Telefonies-Administratiewe beampte: J Claassen by 051 963 0441, kantoorure 8:00-15:00 of 082 311 8015.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.