Dutch Reformed Church of Botswana: Ghanzi-gemeente

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Aansoeke word hiermee ingewag vir: Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum vir aansoeke: 23 Augustus 2019.


Termyn: Onbepaald, maar onderhewig aan werks- en verblyfpermitte vir nie-Botswanaburgers (die gemeente hanteer die aansoeke en koste hiervan namens die leraar).

Gemeenteprofiel:

Ghanzi is ’n unieke landelike dorp (village) in die hartjie van die Kalahari in die noordweste van Botswana met unieke uitdagings en geleenthede vir die groei van die koninkryk. Ons is ’n klein familiegrote gemeente en ’n aktiewe lid van die Dutch Reformed Church of Botswana. Hoewel die gemeente primêr die Afrikaanssprekende boeregemeenskap bedien, is hulle ’n integrale deel van die groter gemeenskap wat hoofsaaklik Engels- en Setswanasprekend is. Die gemeente is verbind aan die leer en belydenis van die Dutch Reformed Church, maar bedien ook gelowiges uit ander Christelike tradisies wat hier geen plek van geloofsgemeenskap in hulle eie tradisie het nie.

Leraarsprofiel:

Die aansoeker moet ten minste 10 jaar bedieningsondervinding hê. Basiese leraarspligte soos uiteengesit in Artikel 9 van die Kerkorde geld. Die leraar moet ’n ywer hê vir die skep van ruimtes waar Christus sentraal staan om elkeen te lei en vorm tot emosionele en geestelike volwassenheid. Die bou van verhoudings, individuele pastoraat en toerusting van gelowiges, vorm die basis van die bediening. Die lei van egte eenvoudige eredienste met lering en liturgie wat met gebed en lof die gemeente betrek. Die leraar moet gemaklik wees met ekumeniese skakeling in ’n kruis kulturele konteks en Engels as voertaal by alle meerdere kerkvergaderings/en of eredienste. Die leraar moet fisies in staat wees om lang afstande te reis in die uitvoering van gemeente en kerklike werk. Die vermoë om kitaar of ander instrumente te bespeel en leiding te neem met sang, sal ’n aanwins wees.

Vergoeding:

Die gemeente voorsien gratis behuising in ’n ruim pastorie in ’n rustige omgewing met reke­naar, selfoon, internet en ’n gemeentevoertuig. ’n Billike vergoedingspakket word verder met die kandidaat onderhandel.

Aansoekproses: Aansoek moet gedoen word deur:

’n Basiese CV met kontakbesonderhede van drie onlangse referente.

’n Kort opsomming van maksimum drie sinne oor die volgende:

  1. Hoe verstaan jy tans jou roeping as leraar?
  2. Hoe sien jy die rol van ’n gemeente in ’n gegewe gemeenskap?
  3. Hoe verstaan jy die kern van Jesus se boodskap?
  4. Waarom doen jy aansoek vir hierdie pos?

Aansoeke moet per e-pos gerig word aan die skriba by: clouiselouw@gmail.com

Telefoniese navrae kan gerig word aan Albertus Louw. Sel: +267 72103151

Sluitingsdatum vir aansoeke: 23 Augustus 2019.

Diensaanvaarging:

Voor of teen 15 Desember, maar onderhewig aan die toestaan van werks- en verblyfpermitte.

Vir verdere inligting:

Sien gemeentewebtuiste by www.ghanzidrcb.com