NG Gemeente Port Shepstone

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraar
Sluitingsdatum vir aansoeke is 30 Augustus 2019.


“… om te lewe soos Hý dit wil.” 2 Korintiërs 5:9

Die gemeente maak in afhanklikheid van die Here die bogenoemde vakature bekend.

GEMEENTEPROFIEL: [’n Volledige gemeenteprofiel is op aanvraag beskikbaar by die saakgelastigde. Tel: 039 682 0266]

Die NG gemeente Port Shepstone bestaan uit ’n sieletal van 650 woonagtig vanaf Shellystrand in die suide tot Ifafa in die noorde en binnelands tot sover as Paddock. Ongeveer 60% van die lidmate is bo 60 jr oud. Eredienste word weekliks in Port Shepstone en tweeweekliks op Hibberdene gehou. Huisvesting wissel van woonhuise, meenthuise, woonstelle, houthuise, tot selfs enkele kleinhoewes en plase. Binne die gemeentegrense is ’n baie groot aftree-oord en ook ’n tehuis vir verswakte bejaardes met enkele NG lidmate. Die uitstekende skole dek die hele spektrum vanaf pre-primêre-fase tot by Hoërskoolfase.

LERAARSPROFIEL:

Van die suksesvolle kandidaat sal verwag word om saam met die gemeente die erediens as fokuspunt van ons bediening te respekteer en te beleef. Hy/sy sal onder andere optree as:

 • LERAAR wat Skrifgetroue prediking en ander dienste, dinamies sal bied.
 • GEESTELIKE LEIER wat saam met die kerkraad betrokke sal wees by verskillende diensaksies, die uitbouing en bediening van omgeegroepe wat inter alia, ook leiding van en inspirasie aan gemeenteleiers sal behels.
 • HERDER wie se pastorale bewussyn hom/haar inspireer en wat die waarde van huisbesoek, sieke- en bejaardesorg, asook jeug- en gesinsbediening van hoogste belang ag.
 • BRUGBOUER wat die diversiteit van die gemeentegroepe met gemak sal kan hanteer en gesonde verhoudings binne sowel as buite die gemeente sal bevorder.

Die bediening van die aangestelde leraar sal geskied met kennisname van en begrip vir die nuwe eise wat aan die NG Kerk van die 21e eeu gestel word.

Ter opsomming:
DIE KREATIEWE UITVOERING VAN ALLE PLIGTE SOOS VERVAT IN ARTIKEL 9 VAN DIE KERKORDE.

VERGOEDING, BEHUISING, TOELAES, en BYKOMENDE VOORDELE:

’n Vergoedingspakket word aangebied binne die raamwerk van die sinodale skaal asook ’n behuising-subsidie. In beginsel is die normale voordele beskikbaar en sal met die suksesvolle kandidaat bespreek en onderhandel word.

AANSOEKE word ingewag van belangstellende gelegitimeerde NG predikante.

 • Alle aansoeke moet vergesel word van ’n elektroniese CV [maks vier getikte bl.] Sluit in name van drie referente asook hul kontakbesonderhede. Rig u aansoek aan: Die Pre-Advieskommissie by: ngkportshepstone@gmail.com
  Sluitingsdatum vir aansoeke is 30 Augustus 2019.
 • Heg asb afsonderlike vermelding aan u CV watter drie STERK PUNTE u as basis van u bediening beskou. [maks ’n halwe getikte bl.] asook besonderhede van u addisi- onele betrokkenheid in gemeenteprojekte.
 • Indien u wil, meld ook u belangstellings/stokperdjies en sluit ’n onlangse gesins foto in.
 • Kandidate moet, indien uitgenooi, beskikbaar wees vir kennismaking, ’n onderhoud en moontlik ’n geleentheid om ’n erediens te lei.
 • Diensaanvaarding vir die suksesvolle kandidaat sal so gou doenlik geskied.
 • Rig alle navrae aan oudl Pieter Swanepoel [Pre-Advieskom: Voorsitter] 083 986 8427 of
  039 699 2777 of oudl Johannes Potgieter [Leierouderling] 082 7898 910 of 039 695 2578.

LW: Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.