NG Gemeente Klawer

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Die kerkraad van NG Kerk Klawer wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 31 Augustus 2019.


Gemeenteprofiel:

Klawer is geleë in ’n pragtige wingerdvallei en grens aan Namakwaland. Gemeentelede bestaan uit landbouers, besigheidsgroepe en dorpenaars. Goeie hoër- en laerskole is beskikbaar in ’n 25 km radius. Die gemeente het tans 498 belydende en 99 dooplidmate. Ons visie is soos volg: “Ons, die gemeente van Klawer, is opgeneem in God se sending na die wêreld, om hier by ons, maar ook verder, getuies, brugbouers, kanale en vredemakers te wees”. As ’n gestuurde gemeente wil ons in gehoorsaamheid aan die Gees en die Woord van God, mans, vroue en kinders deur middel van eredienste, kleingroepe, kampe, skolingsgeleenthede en werksessies toerus om uit te reik en geestelike sowel as materiële ondersteuning te bied aan mense by hulle verskillende werksplekke, asook aan die randfigure in ons gemeente en gemeenskap, die openlik onverskilliges in ons omgewing en die kwesbares soos die kinders en bejaardes. Sover dit prakties haalbaar en moontlik is, wil ons ook met ander kerkverbande in ons omgewing saamwerk om so God se koninkryk te laat kom.

Leraarprofiel:

Gelegitimeerde NG Kerk-leraars wie hulself vereenselwig met die pligte en verantwoordelikhede soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde en wie ondervinding het van veral ’n plattelandse gemeente bediening word uitgenooi om aansoek te doen.

  • Binne die plaaslike konteks is huisbesoek by gemeentelede ’n vereiste, in besonder hulle wie pastorale ondersteuning nodig het.
  • Belangstelling en betrokkenheid by organisering van fondsinsamelings, is binne die konteks nodig.
  • Iemand wie passievol is oor skrifgetroue Woordbediening en dit ook visueel kan aanbied (tegnologiesvaardig).
  • Iemand wie gemaklik inskakel by sowel jonger as ouer mense, wie dus ’n liefde vir mense het ongeag in watter lewensfase hulle hulle bevind.
  • Hy/Sy moet ’n spanwerker wees met gesonde menseverhoudings, wie in samewerking met die kerkraad, die gemeente as ’n eenheid kan saambind en lei.
Vergoeding en voordele:
  • • Onderhandelbaar met die Diensverhoudinge kommissie, met sinodale skaal 4-7 as riglyn.
  • ’n Ruim pastorie is beskikbaar.
Aansoek:

Aansoekers word versoek om ’n elektroniese CV (nie langer as vier bladsye) met melding van spesifieke verwysing na bedieningsgawes en psigometriese profiel indien beskikbaar, per e-pos te stuur na ngkklawer@telkomsa.net tesame met kontakbesonderhede van drie referente. Kandidate wie die kortlys haal, sal gekontak word vir die geleentheid om ’n erediens te lei en ’n onderhoud te voer wat na die erediens op dieselfde Sondag sal plaasvind.

Sluitingsdatum: 31 Augustus 2019.

Navrae:
  • Kerkkantoor: 027 216 1056 (Ma 8:00-14:00; Di en Do 14:00-17:00 en Vry 08:00- 13:00).
  • Peter Greig (Hoofouderling): 073 745 3459.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.