NG Gemeente Krokodilrivier, Brits

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Kontrak – medeleraarvakature
Aansoeke sluit om 13:00 op 13 September 2019


Die gemeente Krokodilrivier is ’n semi-plattelandse gemeente in Brits en is een van drie NG gemeentes binne dorpsgrense. Die ekonomie van die dorp is opgemaak uit industrië, mynbou en landbou. Binne die bedie­ningsveld van die gemeente is daar twee groot hoërskole en verskeie laerskole. Die gemeente bestaan uit 629 besoekpunte wat in twee blokke van ongeveer 315 besoekpunte per leraar verdeel is. Daar is 1 129 belydende en 245 dooplidmate opgeneem in die gemeenteregister.

Die NG gemeente Krokodilrivier wag aansoeke in vir ’n kontrak-medeleraarspos wat alle leraarspligte volgens Art 9 van die Kerkorde insluit, maar nie noodwendig daartoe beperk is nie.

Leraarsprofiel:

Die gemeente van Krokodilrivier het ’n behoefte aan ’n leraar van die NG Kerk:

 • wat ’n toegewyde kind van die Here is en hom/haarself geroepe voel om die Here in hierdie gemeente te dien, met die persoonlikheid en gawes om te identifiseer en te werk met die jonger geslag van ons lidmate, hulle te inspireer, mobiliseer en toe te rus.
 • Die klem sal verder val op missionale en evangelisasiegerigtheid, met ’n passie vir verantwoordelike vernuwing, wat as ’n spanwerker gemaklik is met die verskillende bedieningstyle.
 • ’n Teologies-verantwoordbare en dinamiese prediker.

Studente wat pas hulle studies voltooi het en nog hulle praktiese gemeentejaar moet doen, is ook welkom om aansoek te doen.

Verantwoordelikhede:

 • Die uitbou van die bediening aan alle lidmate met klem op jong mense (voorskool tot naskool).
 • Die ontwerp en implimentering van volhoubare strukture en prosesse waarbinne die jeugbediening / jeuggerigte byeenkomste kan plaasvind en uitgebrei kan word.
 • Die ontwikkeling van ’n missionale kultuur in die gemeente en in besonder onder die jeug asook opleiding te verskaf rakende gesins- en ouerskapvaardighede.
 • Nakom van alle ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn.

Voordele:

 • Vergoeding is onderhandelbaar tot ’n maksimum van skaal 5 volgens die handleiding van die sinodale skale.
 • Reiskoste en ander toelaes word betaal.
 • ’n Pastorie met betaalde munisipale dienste en ’n tuin wat deur die gemeente onderhou word, is deel van die voordele.

Aansoeke:

 • Alle aansoeke moet vergesel word van ’n CV nie langer nie as drie A4-bladsye en moet vier verwysings insluit waarvan ten minste twee gemeente- of kerkraadslede moet wees.
 • Die beskikbaarstelling van ’n digitale opname van ’n onlangse preek tydens ’n erediens ooreenkomstig die bogenoemde posbeskrywing – slegs indien u daarvoor gevra word.
 • ’n Onlangse foto en/of familiefoto asook ’n afskrif van die ID.
 • Dien alle aansoeke in deur ’n toepaslike e-pos te stuur aan: kantoor@ngkrokodilrivier.co.za
 • Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n preekbeurt gedurende Oktober/November 2019 soos met die applikant gereël sal word.
 • Psigometriese toetse kan moontlik aangevra word.

Aansoeke sluit om 13:00 op 13 September 2019 en diensaanvaarding is DV 2 Januarie 2020.

Navrae:

Santie Uys (Kerkkantoor) 012 252 252 6021.
Francois Hanekom (Voorsitter: Kerkraad) 082 851 7894.