NG Gemeente Bothaville-Noord

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 31 Augustus 2019.


Die kerkraad van Bothaville-Noord maak in afhanklikheid die vakature van voltydse leraar bekend.

Gemeenteprofiel:

Bothaville is ’n dinamiese plattelandse dorp in die Noord-Vrystaat, maak deel uit van die Mieliedriehoek en is die tuiste van die jaarlikse NAMPO-Oesdagfeesvieringe. Boerdery en -verwante bedrywe en nywerhede domineer die gebied en word aangevul deur ander dienstebedrywe.

Bothaville beskik oor ’n multikulturele laerskool, drie nabygeleë plaasskole en ’n multikulturele hoërskool wat almal baie goed funksioneer. Goeie gesondheidsdienste is beskikbaar op die dorp, terwyl privaat hospitaalfasiliteite in die buurdorpe nl Klerksdorp, Welkom en Kroonstad aangetref word.

Die gemeente het ’n gesonde ouderdomsverspreiding met 573 belydende en 172 dooplidmate. Die gemiddelde ouderdom van gemeentelede is 38. Die gemeente bestaan uit 18 blokke waarvan agt plaasblokke/wyke is. Dit is ’n omgeegemeente wat liefde uitleef en genade aangee na almal. Lidmate speel ook ’n ankerrol in gemeenskapsinisiatiewe wat saamwerk met ander kerke, skole en instansies. Die gemeente werk nou saam met die twee ander NG gemeentes in die dorp.

Leraarsprofiel:

Ons wil graag hê dat die leraar wat beroep word na Bothaville-Noord die volgende eienskappe sal openbaar:

 • ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig hê.
 • Meewerk aan die uitbou van die gemeente se roeping.
 • Goeie interpersoonlike vaardighede toon en gemaklik in spanverband funksioneer.
 • ’n Hart vir die aktiewe bediening op die platteland met die doel om ’n verskil te maak in ons wyer gemeenskap, gemaklik met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewensstadiums.
 • ’n Dinamiese prediker wat ’n suiwer teologie, soos verwoord in die kerk se belydenisskrifte, verkondig.
 • Gebruik maak van visuele media en rekenaartegnologie tydens eredienste.
 • Verkieslik nie ouer as 50 jaar nie, met kreatiewe en innoverende denke.

Verantwoordelikhede:

 • Geestelike leiding van die gemeente om die Here met oorgawe te dien en aanbid.
 • Dinamiese en aktuele prediking met ’n klem op lof en aanbidding.
 • Betrokkenheid by jeug- en gesinsbediening.
 • Pastorale ondersteuning aan die gemeente en gemeenskap.
 • Betrokkenheid by die gemeenskap en wyer bedieningsveld.
 • Nakoming van alle ampspligte, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn, in samewerking met die ander predikante binne die bedieningsraamwerk van die gemeenskap.

Vergoeding en voordele:

Sinodale aanbeveling vir salaris en byvoordele sal as riglyn gebruik word.
’n Ruim pastorie is beskikbaar.

Voornemende kandidate:

 • Belangstellende leraars van die NG Kerk word uitgenooi om ’n volledige CV met persoonlike besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente te stuur aan: ngkbothavillenoord@gmail.com
 • Sluitingsdatum: 31 Augustus 2019.
 • Diensaanvaarding: 1 Januarie 2020.

Navrae:

Voorsitter Pre-advies komitee: Hans Mey – 083 635 3744.
Konsulent: Ds Laurie Naude – 082 378 2322.
Saakgelastigde: Annesia Snyman – 056-515 3990.

Die kerkraad hou hom die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling te maak uit die aansoeke ontvang nie.