NG Kerk Vrystaat

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Uitvoerende Amptenaar van Vennote in Getuienis
Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019


Vennote in Getuienis is ’n bediening van die NG Kerk Vrystaat. Gelegitimeerde leraars in die NG Kerkfamilie word uitgenooi om vir die pos aansoek te doen.

Die fokusse van die pos:

  • Missionale transformasie van gemeentes
  • Missionale diakonaat
  • Multikulturele bediening
  • Ekumeniese samewerking en publieke getuienis
  • Nuwe en bestaande vennootskappe met susterkerke
  • Kommunikasie
  • Administrasie

Vergoeding en voordele: Volgens Algemene Sinodale riglyne.

Aansoek: Aansoeke moet vergesel word van die volgende:

  • ’n CV wat nie langer as drie bladsye, met kontakbesonderhede van ten minste twee verwysings.
  • ’n Bondige voorlegging van maksimum twee bladsye waarin die aansoeker uiteensit hoe hy/sy beoog om aandag te skenk aan die energering en ontwikkeling van gemeentes se missionêre aard en roeping.
  • ’n Kort opsomming van die aansoeker se ervaring en betrokkenheid by die missionaliteit van die kerk.

Stuur volledige aansoeke aan Karisma du Pisanie, e-pos adres: missie@ngkvs.co.za

Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019, met diensaanvaarding wat onderhandel sal word.

Navrae:

Ds Fanie Spamer (Voorsitter) – 076 123 1542.
Karisma du Pisanie – 051 406 6729.

Die reg word behou om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.