NG gemeente Laaiplek

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019 om 12:00


Alle gelegitimeerdes van die NG Kerk, verkieslik tussen die ouderdom 35 en 50 jaar, word genooi om aansoek te doen vir die voltydse leraarspos by die Weskusdorp Laaiplek.

Gemeenteprofiel:

Ons is ’n geloofsfamilie wat deur God geroep is om as sy gestuurdes, in diepe afhanklikheid van Hom, ’n verskil te maak in die diversiteit van ons gemeente en die gemeen­skap. Sang en musiek (orrel en orkes) speel ’n belangrike rol in ons lofprysing en aanbidding. Verder fokus ons in die erediens om die Woord op ’n vernuwende styl te bedien. Aktuele en besielende prediking is vir ons belangrik. Ons gemeente bedien Laaiplek, Port Owen, Dwarskersbos en omliggende plase se lidmate asook die breër gemeenskap. Ons het tans 940 lidmate (61% is ouer as 50 jaar, van wie baie afgetredenes is. Hier is 100 dooplidmate. Die res is volwasse en jong volwasse lidmate). In ons landelike kusdorp is die visvangbedryf die grootste werkskepper. Goeie samewerking met NG gemeente Velddrif en VGK St Helenabaai (Noordhoek) is vir ons ’n prioriteit. Ons is deel van die Verenigende Ring Wesland, vir wie die Belharbelydenis belangrik is.

Predikantprofiel:

  • Iemand wat oortuig is dat hy/sy geroep is deur God om in die bediening te wees en sy/ haar verhouding met God sigbaar uitlewe.
  • ’n Gelowige vir wie dit belangrik is dat mense weet hy/sy is opreg in wat hy/sy sê op en van die kansel.
  • Iemand wat goeie verhoudinge met mense bou en daarom kontak met sy/haar lidmate belangrik ag.
  • ’n Persoon wat lidmate besoek, veral in hulle nood en siekte, asook die nuwe intrekkers.
  • Iemand wat hom/haar kan vereenselwig met ons gemeentelede.
  • Iemand wat die gemeente in hulle oorgangsfase help om te groei ten opsigte van hulle geloof en diensbaarheid vir God.
  • Iemand vir wie jeugbediening na aan die hart lê en hulle lei om die Here beter te leer ken en te dien.
  • Iemand wat leiding kan neem en meedoen in die gemeentesang en aanbidding.
  • Iemand wat leiding neem, maar ook saamwerk in spanverband om lidmate te bemagtig om hulle verantwoordelikheid in die bedieninge uit te lewe.
  • Iemand wat oor multimedia-vaardighede beskik.

Vergoeding:

’n Salaris, mediesefondsbydrae, pensioenbydrae, kommunikasie- en reistoelae volgens die sinodale skaal. Die gemeente beskik nie oor ’n pastorie nie, maar betaal ’n huistoelaag en verwag dat die leraar in die gemeenskap moet woon.

Aansoeke:

Aansoeke moet vergesel wees van ’n CV van nie langer as drie bladsye nie. Name en kontaknommers van ten minste twee referente moet ingesluit wees. Die kerkraad behou die reg om wyer inligting oor die kandidate in te win.

’n Klankopname of video van ’n onlangse erediens gelei deur die aansoeker sal waardeer word. Indien die aansoeker ’n persoonlikheidsontleding (MBTI, of andere) ondergaan het, sal dit help as die resultate aan die kerkraad verskaf word. Dit sal van die kandidate op ’n kortlys verwag word om, op die gemeente se onkoste, vir onderhoude na Laaiplek te kom.

Sluitingsdatum: 30 Augustus 2019 om 12:00.

Rig aansoeke aan:

Per pos: Die Skriba, Posbus 585, Laaiplek 7365
Per faks: 086 620 88 56
Per e-pos: ngklaaiplek@mweb.co.za

Navrae:

Kontak kan met dr Koos van der Vyver by 083 357 5166 of ouderling André Siebrits by 082 455 8522 gemaak word.

Die kerkraad behou die reg voor om nie een van die aansoekers aan te stel nie.