NG gemeente Boesmanland

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Augustus 2019.


Vorm deel van kombinasie ooreenkoms tussen die NG gemeente Boesmanland en die NG gemeente Simon van der Stel.

Gemeenteprofiele:

Die NG gemeente Boesmanland is ’n gevestigde plattelandse gemeente in Springbok met sowat 350 lidmate wat ongeveer 550 km vanaf Kaapstad geleë is. Die gemeente is ’n inklusiewe geloofsgemeenskap saamgestel uit werkende jong volwassenes, gesinne met voorskoolse en skoolgaande kinders sowel as werkende en afgetrede senior lidmate met uiteenlopende spiritualiteits oriëntasies. Die gemeente is een van verskeie kerke wat mee werk aan die koms van die Koninkryk van God in die gemeenskap.

Die NG gemeente Simon van der Stel is ’n gevestigde plattelandse gemeente in Nababeep met sowat 60 lidmate en is ongeveer 20 km vanaf Springbok geleë. Die gemeente is ’n inklusiewe geloofsgemeenskap saamgestel uit hoofsaaklik werkende en afgetrede lidmate.

Leraarsprofiel:

 • ’n Roepingsgedrewe, visionêre en transformerende geestelike leier.
 • Skrifgetroue en inspirerende prediker met ’n gemaklike preekstyl.
 • Moet beskik oor vaardighede om in die eredienste lidmate te bring tot ’n ontmoeting met God en met mekaar.
 • ’n Innoverende liturg wat vernuwing en variasie in eredienste kan inisieer.
 • ’n Mens-mens wat met alle generasies goeie verhoudings kan bou en handhaaf.
 • In staat om kulturele en spiritualiteit-inklusiwiteit te inisieer en te modelleer.
 • ’n Sensitiewe pastor met ’n passie vir die geestelike versorging van oud en jonk.
 • Passievolle dissipelmaker wat die gemeente as gestuurdes kan mobiliseer.
 • Ervaring van en ’n passie vir kleingroepbediening.
 • Is in staat en bereid om vars uitdrukkings van die kerk in die gemeenskap te inisieer.
 • In staat om met ’n diverse leierspan in spanverband saam te werk.
 • In staat om deur volwasse leierskap, gemeenteleiers op te rig en te versterk en die gemeente daardeur verder op te bou.

Werksprofiel:

 • Ooreenkomstig Artikel 9 van die Kerkorde en die bedieningskultuur van die gemeentes.
 • Die kerkrade bied ’n pastorie aan vir inwoning op Springbok.
 • Diensaanvaarding: so spoedig moontlik.

Kandidate:

Gelegitimeerdes van die NG Kerk tussen 30 en 40 jaar oud met minstens vyf jaar ondervinding.

Vergoedingspakket:

Volgens sinodale riglyne van die NG Kerk.

Aansoeke:

 • ’n CV van maksimum drie bladsye met drie referente tesame met ’n bondige dekbrief moet die aansoek vergesel.
 • Rig aansoeke aan: Die Skriba, NG gemeente Boesmanland, Springbok 8240 of ngkboesmanland@kingsley.co.za. Maak asb seker dat ons u aansoek ontvang het.

Sluit asseblief ook die volgende in by u aansoek:
’n Paragraaf of twee oor die volgende gedagtes:

 • Wat is volgens jou die belangrikste fokus van die NG Kerk in die platteland en hoe sal jy dit deel van jou bediening maak.
 • As jy beroep word wie is die eerste vyf mense met wie jy sal kontak maak en hoekom sê jy so?

Navrae:

Kerkkantoor 027 712 2365 (Maandae tot Vrydag) of ngkboesmanland@kingsley.co.za

Sluitingsdatum vir aansoeke: 31 Augustus 2019.

Kandidate op kortlys:

Daar mag van die kandidate op die finale kortlys verwag word om ’n persoonlike onderhoud met die pre-advieskommissie te voer en ’n erediens waar te neem.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.