NG Kerk Knysna

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 30 September 2019


Hiermee maak die kerkraad van NG Kerk Knysna in vertroue op ons Here die vakature van voltydse leraar bekend.

GESKIEDENIS EN GRENSE: Ons gemeente is in 1851 van George afgestig om veral die boswerkers in die Knysnabosse beter te kon bedien. Sedertdien is twee dogtergemeentes van Knysna afgestig, naamlik McLachlan, nou Plettenbergbaai, in 1930 en Karatara in 1951. Die grense van die gemeente is tans van die monding van die Goukammarivier by Buffelsbaai al met die Homtinirivier tot by die kruin van die Outenikwaberge, dan oos­waarts tot ’n punt wat lynreg suidwaarts deur die Garden of Eden sny tot by die see.

ONS VISIE EN WAARDES: As God se huisgesin, stap ons in die voetspore van die Vader en bedien mekaar en ander met liefde. Die res van ons waardes kan by www.knysnakerk.com gelees word.

GETAL LIDMATE: Belydend 939; dooplidmate 215.

EREDIENSTE: Daar word tydens skoolkwartale twee oggenderedienste gehou. Die ­diens in die kerkgebou is tradisioneel en die diens daarna in die kerksaal (Kruiskerk) het ’n meer informele aanslag.

LERAARSPROFIEL:

  • Goeie verhoudings met alle generasies.
  • Aanpasbaar by die verskillende spiritualiteite in die gemeente.
  • Passievolle dissipelmaker wat die gemeente begelei om hulle geloof prakties binne, sowel as buite die gemeente uit te leef.
  • Hy/sy moet interkerklik (veral ook met VGK) kan saamwerk om ’n verskil in die gemeenskap te maak.
  • Verkieslik binne die ouderdom van 36-45 jaar.

FOKUSAREAS VAN DIE POS:

Fokus op gesinsbediening, waarin jeugbediening gaan resorteer. Opleiding en toerusting van lidmate is ’n primêre verantwoordlikheid.

VERGOEDING: Volgens sinodale skaal en ’n pastorie word voorsien.

AANSOEKE:

Stuur asseblief ’n CV van nie meer as vier bladsye nie, insluitend drie referente en volledige kontakbesonderhede. Sluit by die CV ’n bladsy of twee in van hoe jy jou bediening sal inrig om die fokusareas in Knysna te bereik. Die kandidaat moet ’n gelegitimeerde predikant van die NG Kerk wees.

Rig die aansoek aan die voorsitter van die Pre-advieskommissie by: ngknysna@telkomsa.net
Kandidate kan gevra word om ’n onderhoudsgesprek met die Pre-advieskommissie te
hê, sowel as om ’n erediens in Knysna te kom lei.

Sluitingsdatum: 30 September 2019.

NAVRAE: Voorsitter van die Pre-advieskommissie: Alma Botha, almabotha10@gmail.com

DIENSAANVAARDING: 1 Januarie 2020.

STERK AANBEVELING: Meyers Briggs/Keirsey-profiel.

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen aanstelling te maak nie.