PEILING: Rol en roeping van die kerk?

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

Hoe lyk die toekoms van die NG Kerk? Jou opinie maak saak, skryf Lourens Bosman.

Die NG Kerk is by ’n kritieke draaipunt in sy lang geskiedenis. Die wêreld om ons en die kerk self is besig om diep veranderings te ondergaan en dit is nodig dat ons besluite sal neem wat gaan oor die koers en rigting van die NG Kerk.

Die volgende vergadering van die Algemene Sinode gaan nadink oor die rol en roeping van die kerk. Ons wil graag jou stem hieroor hoor. Die eerste vraag gaan oor die impak van veranderings in die samelewing op die NG Kerk. Watter veranderings in die samelewing stel die grootste uitdagings aan die kerk? Neem gerus deel by die peiling of kommentaarafdeling hieronder en hou www.kerkbode.co.za dop vir die volgende vrae wat ook hier gepubliseer sal word. – Dr Lourens Bosman, Algemene Bestuurder: Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk. 

7 thoughts on “PEILING: Rol en roeping van die kerk?

 1. W. Herholdt says:

  Verteenwoordig die “Kerke” nog die Bybel?

 2. Cornelis Potgieter says:

  MEERMALE WORD DIE BYBEL SO DUALISTIES VERKONDIG DAT DIE LIDMAAT WAT EG MET DIE BYBEL SAAMLEEF, TOTAAL ONTNUGTER STAAN EN TOTAAL TEEN DIE BORS GESTUIT WORD OMDAT DIE BOODSKAP DIE ALMAG EN EER VAN GOD AANTAS.

 3. Grotman says:

  Die heersende beginsel van “en, en” in plek van “of, of” is vir my 100% teenstrydig met die Bybel se beginsels en bestaande beleidenis skrifte. Die kerk maak egter toegewings en aanvaar teensrydighede om almal gelukkig te hou en sodoende nie lidmate te verloor nie. So word die gang van die erediens dan ook aangepas deur engelse cd’s te sing gedurende die erediens met verskeie verbuigings en weglatings van die bestaande tradisie. Daarmee wil ek aanvaar tye verander en veranderinge is onafwendbaar. Ek kan egter nie aanvaar dat elke lidmaat sy tuiste moet vind in ‘n gemeente waar hy tuis voel nie. Ons is een kerk met een belydenis skrif.

 4. Frikkie says:

  My menings:
  1. Ek sien die NG Kerk as deel van Christus se “kerk” op aarde – Sy Liggaam.
  2. Die NG Kerk moet nog aanpas by die era na “Apartheid” en “Regeringskerk” – op gelyke speelveld met al die ander godsdienste.
  3. Die NG Kerk het geen aander doel, plig, verantwoordelikheid of roeping, as om die Boodskap van God se liefde vir sondaars, uit te dra nie.
  4. Wanneer die NG Kerk en sy lidmate aanvaar dat hulle nie die enigste Kerk van Christus is nie, maar net een van Sy Liggaam se ledemate, en dat dit nie is wat ons praat, wat saakmaak nie, maar hoe ons as Sy verteenwoordigers “lewe”, sal ons doelwitte verander na liefde en omgee, in plaas van te baklei om te hou en te bewaar wat ons bymekaargemaak en opgebou het.
  5. Lidmate moet geleer word dat die Liefde van die Vader, verwag/vereis dat ons moet opoffer, veral aardse goed en tyd. Ons moet geleer word om meer soos Jesus te “wees” en minder aan regulasies en gewoontes vashou.
  6. My grootste behoefte is om geleentheid te kry om met gelowiges van ander kerke – veral ander kleuriges – as gelowiges saam te vergader om die stigma van apartheid, te help “afwas”. Ons blanke NG lidmate, is grootliks nog nie daar nie – ons het apartheid baie mooi aangepas dat dit aanvaarbaar geword het.
  7. In hierdie konteks is die algemene kundigheid wat verlore gaan deur “apart” te bly, hartverskeurend en nie net tot nadeel van die kerk nie, maar ook die land en sy mense.
  As 72-jarige, is dit die goed wat ek smag om van geestelike leiersl te hoor, want dit is moeilike goed om te doen.

 5. Johan says:

  Die Algemene Sinode is veronderstel om duidelike Bybel gefundeerde leiding aan NG Kerk lidmate te gee. Ek kry die indruk dat ‘n sekere groep toegang tot die Algemen Sinode verkry het en slegs hul eie agenda, wat NIE Bybel gefundeer is nie, wil bevorder. Waak teen die valse profete!

 6. Heinrich says:

  Die NGK is nie meer ‘n Bybelse kerk nie omdat daar nie meer eenstemmigheid is oor die hermeneutiese sleutels wat ons gebruik om die boodskap van die Bybel te ontsluit nie. Met die Seisoen van Luister is daar baie gemaak om ook na die stem van ons tradisie te luister, maar die besluite van die algemene sinode weerspieel dit glad nie meer oor die laaste paar jaar nie.
  Die NGK wil te veel sekulere sieninge akkommodeer, soos Selfdegeslagverhoudinge, die afmaak van die bestaan van satan en die bose, die afwatering in ons standpunt oor die huwelik, dat saamwoon OK is en so meer…..
  Teologiese studente wat dosente se liberale sieninge bevraagteken word “gelabel” as “uit die Voortrekkertyd” (soos een bekende en gerekende dosent van Pta vir ‘n student gese het).
  Die teologiese fakulteite moet na my mening toemaak en die NGK moet een eie Seminarium kry met BAIE STRENGER toelatingsvereistes vir dosente en studente!

 7. Dewald says:

  Dat ons sal waak teen fundamentalisme en die vervlakking van Teologie. Te veel het die kerk begin buig voor lidmate se persoonlike en kulturele voorkeure. Ons gereformeerde tradisie vra opregte nadenke eerder as blote populisme- Dit is Moltman bo Buchan, Wright bo Wiid, dit is Barth bo Bobby en Scheleirmacher bo Steve. Dit is nie altyd maklik nie en verseker nie populêr nie, maar die kerk van God dien die koninkryk en nie die afrikaner nie.

Comments are closed.