NG Kerk Ottosdal-Suid

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse vastetermynpos
Sluitingsdatum vir aansoekers: 6 September 2019


GEMEENTEPROFIEL:

Ottosdal-Suid is ’n plattelandse gemeente binne die Goudland Sinode en die Ring van Delareyville. Ottosdal-Suid bestaan uit 233 belydende en 31 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit 11 wyke waarvan ses plaaswyke is. Daar is 109 besoekpunte. Die gemeente is ook die hart van die jaarlikse Draf en Trap Fees wat elke laaste Saterdag van Januarie plaasvind.

LERAARSPROFIEL:

Moet goed in spanverband kan saamwerk. Bedieningsgeleentheid volgens Artikel 9 van die Kerkorde. Duidelike roeping om hier, in die platteland, diensbaar te kan wees, gemaklik met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums. Hart vir barmhartigheidsdiens en die uitreik na die gemeenskap. Goeie verhouding kan handhaaf met ringskollegas. Doelgerigte skakeling met instansies in die gemeenskap.

VERGOEDING:

  • Vasgestelde pakket volgens sinodale skaal.
  • Huisvesting (pastorie) word ingesluit as deel van pakket.

AANSOEKE:

Belangstellendes word uitgenooi om ’n volledige CV met hulle persoonlike besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente, te stuur aan: E-pos: otngsuid@lantic.net

Sluitingsdatum vir aansoekers: 6 September 2019.

Kontakpersone:

Eumarie Zietsman: 018 5710157 of Deon Nel: 082 824 2495.

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling
te maak uit die aansoeke ontvang nie.