NG Kerk Velddrif

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum vir aansoeke: Vrydag 13 September 2019


Gemeenteprofiel:

Ons is ’n plattelandse gemeente met 740 belydende en 122 dooplidmate geleë aan die Weskus. Hier is nuwe woonbuurtontwikkeling, ’n laer- en hoërskool, aftree-oord en die be­kende Port Owen-marina aan die Bergrivier met onder andere ’n seiljaghawe. Die inwoners is uit die hele ouderdomspektrum. Die meerderheid lidmate is direk of indirek verbonde aan die visbedryf, maar met ’n hoër as normale aantal bejaardes.

Leraarsprofiel:

Bereid om pligte vervat in Kerkorde Artikel 9 uit te voer.

Vergoeding:

Volgens sinodale skaal as riglyn, min of meer rondom skaal 5 gebaseer.

Ruim pastorie beskikbaar.

Aansoekprosedure:

Stuur aansoek, CV (twee bladsye) en antwoorde op die volgende vrae aan:
Die Kerkkantoor, Posbus 44, Velddrif 7365 of e-pos: ngkvelddrif@telkomsa.net
(Tel: 022 783 0005).

Merk aansoeke duidelik as: Aansoek om leraarspos.

Vraelys:

  1. Noem die spesiale belangstellingsareas wat u in die bediening besonder vervullend vind.
  2. Noem u besondere gawes en hoe u dit aanwend in die bediening.
  3. U standpunt oor samewerking met ander gemeentes en die herenigingsproses.
  4. Hoe bevorder u goeie spanwerk.

Navrae:

Wessel Vermeulen 082 929 8288 (Gemeentebestuurder).

SLUITINGSDATUM vir aansoeke: Vrydag 13 September 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om enige of geen van die aansoekers aan te stel
sonder opgaaf van redes.