NG Kerk Hanover – Noord-Kaap

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Vastetermyn leraarspos (kontrakpos)
(Kerkorde reglement 15) vir twee jaar
Sluitingsdatum vir aansoeke: 19 September 2019


In biddende afhanklikheid van die Here nooi die kerkraad van Hanover emeritus (verkieslik) predikante van die NG Kerk uit om vir bogenoemde leraarspos aansoek te doen. Die kerkraad en die (emeritus) predikant kan na twee jaar onderhandel om die termyn te verleng.

GEMEENTEPROFIEL:

 • Hanover is ’n plattelandse gemeente binne die Sinode van die Noord-Kaap. Dit is geleë op die N1 tussen Colesberg en Richmond.
 • Die gemeente bestaan reeds ongeveer 163 jaar en het ongeveer 100 belydende lidmate en 19 dooplidmate. Die gemeente is opgedeel in drie dorpswyke en drie plaaswyke. Besoekpunte is binne ’n radius van ongeveer 100 kilometer en is hoofsaaklik grondpaaie. Skaapboerdery is die hoof ekonomiese aktiwiteit in die omgewing.
 • Die kerkraad bid en streef dat die NG gemeente Hanover ’n koninkryksverskil sal maak. ’n Emeritus leraar (of andersins) wat saam met die kerkraad hierdie droom wil droom en uitleef, in ’n plattelandse konteks, word uitgenooi om aansoek te doen. Die kerkraad het daarom die volgende leraarsprofiel saamgestel.

LERAARSPROFIEL:

 • ’n Leraar met ’n passie vir platteland se mense en wat begrip toon vir hul unieke omstandighede;
 • ’n Leraar wat ingestel is op persoonlike kontak, opbouende kommunikasie, en verhouding bou;
 • ’n Leraar wat lidmate begelei tot dissipelskap en die beoefening van Christelike geloofsgewoontes;
 • ’n Leraar wat lidmate begelei om veral in hul plaaslike konteks ook met ander Christelike
  geloofsgemeenskappe, as gestuurdes te leef; en
 • ’n Leraar wat die gemeente begelei en bedien volgens Artikel 9 van die Kerkorde.

VERGOEDING:

R15 000,00, ’n vaste vervoertoelaag van R1 000,00 en ’n vaste bedrag per kilometer per maand. ’n Ruim gemeubileerde woning word voorsien.

AANSOEKE:

 • Belangstellendes word genooi om hulle persoonlike besonderhede en ’n volledige CV, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente te e-pos na: plaashuis@mweb.co.za of piek.barend@gmail.com
 • Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n persoonlike onderhoud en ’n moontlike preekbeurt.

Sluitingsdatum vir aansoeke: 19 September 2019.

Diensaanvaarding: Voor einde November 2019, of volgens ooreenkoms.

NAVRAE:

Charlie Brown, waarnemende voorsitter: kerkraad, tel: 053 643 0110, sel: 082 414 9414, e-pos: renebrown47@gmail.com
Barend Piek, brugpredikant, tel: 053 643 0015, sel: 072 185 4297, e-pos: plaashuis@mweb.co.za

Die kerkraad behou homself die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.
Maak asseblief hierdie vakature bekend aan leraars wat nie toegang tot die internet het nie.