NG Gemeente Pretoria-Faerie Glen

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Met opgewondenheid en in biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad ’n vakature bekend.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 30 September 2019.


Gemeenteprofiel:

 • Pretoria-Faerie Glen is ’n voorstedelike gemeente, geleë in die ooste van Pretoria met ongeveer 350 belydende en 35 dooplidmate.
 • Die gemeente word tans deur een leraar bedien wat in 2021 aftree. Die suksesvolle aansoeker sal dus in medeleraarskap saam met die huidige leraar dien tot met sy aftrede.
 • Die gemeente word gekenmerk deur hartlikheid en ’n sterk omgeekarakter.
 • Die meeste van die lidmate is reeds afgetree en verkies tradisionele eredienste met orrelbegeleiding.
 • Gesinne met kleuters en laerskoolkinders woon gesinsdienste by.
 • Verskeie uitstekende hoër- en laerskole is in die omgewing, maar val nie binne die gemeentegrense nie.

Leraarprofiel:

Die gelegitimeerde predikant wat die Here in hierdie gemeente kom dien is:

 • Verkieslik tussen 35 en 50 jaar oud.
 • Iemand wat met ywer in spanverband ’n instrument in die hand van die Here is om sy doel vir hierdie gemeente te help uitvoer.
 • Gedrewe deur die suiwer en gereformeerde uitleg van die Woord, soos dit ook in die kerk se amptelike belydenisskrifte vervat is.
 • Iemand wat deur dinamiese prediking in beide die tradisionele en gesinsdiens die Woord uitlê en toepas vir omstandighede van die dag.
 • Gemaklik in die gebruik van multimedia en ander sosiale platforms om die prediking en gemeente-aktiwiteite te ondersteun en te bevorder.
 • ’n Kreatiewe persoon wat sinvolle aktiwiteite as vasleggingsmetode tydens gesins- dienste en seniorkategese kan gebruik.
 • Iemand wat die wysheid en kennis van ouer mense waardeer en wat ’n hart het vir hul spesifieke behoeftes.
 • ’n Herder wat die waarde van huisbesoek en kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums en -omstandighede besef en bereid is om met passie daaraan uitvoering te gee.
 • ’n Persoon wat maklik kommunikeer, buitekerklikes kan identifiseer, hulle laat welkom voel en aanmoedig om deel van die gemeente te wees.

Vergoeding:

’n Vergoedingspakket binne die raamwerk van die sinodale skaal word aangebied. Die gemeente beskik nie oor ’n pastorie nie. Die volledige vergoedingspakket word met die suksesvolle kandidaat onderhandel.

Aansoek:

 • Aansoeke word ingewag van gelegitimeerde predikante wat aanpasbaar is ten einde mense van verskillende ouderdomsgroepe en spiritualiteite te bedien en hom/haarself kan vereenselwig met die missie en fokusareas van die gemeente.
 • Aansoekers moet ’n volledige CV indien wat die kontakbesonderhede van drie referente insluit. Die pre-advieskommissie behou die reg voor om self ook inligting aangaande die aansoeker in te win wat ’n psigometriese toets kan insluit.
 • ’n Aanvullende motivering moet die aansoek vergesel waarin aangedui word hoe die kandidaat met sy/haar besondere talente kan bydra tot die groei en uitbou van die gemeente.
 • Kandidate wat oorweeg word, kan genooi word vir ’n onderhoud asook om ’n voordrag te maak en/of ’n erediens binne die gemeente te lei.
 • ’n Onlangse foto van die aansoeker en sy/haar gesin in opsioneel, maar sal waardeer word.

Sluitingsdatum: 30 September 2019.

Diensaanvaarding: 15 Januarie 2020 of so spoedig moontlik daarna.

Navrae:

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.