NG Gemeente Petrus Steyn

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Leraar (Voltyds – Onbepaalde termynpos)
Sluitingsdatum: 30 September 2019.


Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here, aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord.

GEMEENTEPROFIEL:

Petrus Steyn is ’n gemeente in die Noord-Oos Vrystaat, wat gemaklik is met vernuwing en gedurig geleenthede skep waarbinne ons vra na waarmee die Here in en deur ons besig is. Ons het ’n sterk missionale gerigtheid en leef dit plaaslik ekumenies uit, veral deur barmhartigheid. Ons is ook buite ons gemeentegrense aktief in die wêreld betrokke. Die gemeente bestaan uit vyf plaaswyke en agt dorpswyke, ’n laerskool en aftree-oord. Ons wil ook graag meld dat ons as gemeente tans in ’n staat van dolering is ten opsigte van die Algemene Sinode sowel as die Sinode van die Vrystaat.

KANDIDAAT:

Ons bid en vertrou dat die Here ’n gelegitimeerde leraar vir sy kerk op Petrus Steyn sal stuur, wat passievol en soekend sal meewerk aan dit waarmee God in en deur ons besig is. Artikel 9 van die Kerkorde word beskou as vertrekpunt vir die dienskontrak. Verhoudings en persoonlike kontak is vir die gemeente baie belangrik. Ons visie is: ”Christus alles en in almal” (Kol 3:11).

VERGOEDING:

Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die sinodale skaal as riglyn en ander voordele en riglyne as basis. Die gemeente beskik oor ’n pastorie en die leraar sal daarin woon.

DIENSAANVAARDING:

So gou as moontlik na al die nodige prosesse voltooi is. Enige navrae kan aan onderstaande persone gerig word.

AANSOEKE:

  • Alle aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV, ongeveer drie bladsye maksimum, sowel as name van minstens twee referente.
  • Aansoekers moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en ’n preekbeurt.
  • Sluitingsdatum vir aansoeke: 30 September 2019.

STUUR AANSOEKE AAN:

Die Skriba: NG gemeente Petrus Steyn

  • Posbus 117, Petrus Steyn 9640
  • Tel/faks: 058 871 3260 (kantoorure: 08:30-13:00, Maandag tot Vrydag)
  • E-pos: ngkpetrussteyn@gmail.com

NAVRAE:

Brugleraar – Stephen Heyns – 083 231 7556.
Leierouderling – Ben Cronjé – 078 701 8387.

Die kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep,
of enigsins ’n aanstelling te maak nie.