NG Gemeente Steytlerville

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar (Drie jaartermynpos)
Sluitingsdatum: 11 Oktober 2019.


Hiermee maak die kerkraad van die NG gemeente Steytlerville in vertroue op die Here die vakature vir ’n leraar bekend. Ons nooi leraars en teologiese studente wat vanjaar gelegitimeer word om aansoek te doen.

Profiel:

Steytlerville-gemeente is in die Karoo geleë, sowat 170 km van Port Elizabeth, met 185 belydende en 35 dooplidmate. Ons gemeenskap maak hoofsaaklik ’n lewe uit kleinveeboerdery en individuele entrepreneurskap. Toerisme met gasteplase en geleenthede soos die Trans-Baviaans 24-uur fietsmaraton in die naasliggende Baviaanskloof word ekonomies al hoe belangriker. Ons dorp beskik oor ’n laer- en hoërskool, geneesheer, kliniek en aftree-oord. Ons is binne bereik van die groter sentra.

Leraar:

Ons is op soek na ’n gelegitimeerde leraar wat goed in ’n plattelandse gemeenskap sal inpas. Die leraar moet ons help om die evangelie uit te leef en te groei in ons geloof. Die leraar help ons ons gawes ontsluit en aanwend in God se koninkryk. Die leraar is verbind aan die kerk se lewende geloof en belydenisbasis, kan goed in spanverband werk, is innoverend, handhaaf goeie menseverhoudinge en het ’n passie vir mense. Skrifgetroue, dinamiese en aktuele prediking is ’n prioriteit. Ons werk saam met ander kerke tot voordeel van die gemeenskap. Die Shama Retraitesentrum in ons distrik, die skole en die aktiewe landbouvereniging is belangrike vennote.

Pligte:

Artikel 9 van die Kerkorde vorm die basis van die leraar se pligte. Dit sal in ’n pligtestaat vervat word soos ooreengekom met die kerkraad.

Vergoeding:

Ons bied R240,000 per jaar aan as totale koste van indiensname. Bykomend voorsien ons ’n goeie voertuig vir gemeentewerk, ’n kommunikasietoelaag en ’n ruim, netjiese pastorie met water, ligte en deeltydse tuinwerker.

Aansoeke:

Aansoeke bestaan uit ’n dekbrief waarmee u u aansoek motiveer, asook ’n kort CV. Help ons in u dekbrief om uself beter te leer ken. Gee ook ’n duidelike uiteensetting van hoe u u rol as leraar sien en vermeld u ABR-registrasienommer.
Rig aansoeke aan die Pre-advieskommissie by sv@ngkok.co.za
Daar sal ’n kortlys saamgestel word en van hierdie leraars verwag word om beskikbaar te wees vir evaluasie.

Navrae:

Ds Niko du Toit: 082 927 0671 of ouderling Schalk Nel: 082 825 8564.

Sluitingsdatum: 11 Oktober 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit aansoekers te doen nie.