NG gemeente Vanrhynsdorp

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum vir aansoeke is: 8 Oktober 2019.


Gemeenteprofiel:

Vanrhynsdorp is ’n plattelandse gemeente in die Wes-Kaap, is 142 jaar oud en word beskou as die poort tot Namakwaland. Die lidmaattal bestaan uit 525 belydende en 76 dooplidmate. Die mediaan-ouderdom van die belydende lidmate is 56 jaar. Die gemeentelede bestaan uit boere, besigheidsmense en dorpenaars. Die ouetehuis, Huis Matzikama, vorm ’n belangrike bedieningspunt en jeugbediening is ’n belangrike fokuspunt. Die boerdery-aktiwiteite binne die gemeente sluit onder andere in wingerd, rooibostee, asook veeboerdery.

Leraarsprofiel:

Die leraar is iemand:

 • Wat ’n persoonlike, lewende verhouding met die Here het en dit uitleef.
 • Wat ’n duidelike roepings- en koninkryksvisie het.
 • Wat nie net ter wille van ’n pos aansoek doen nie, maar geroepe voel vir die bediening in Vanrhynsdorp.
 • Wat leersuiwerheid in alle fasette van gemeentewerk as belangrik beskou.
 • Vir wie menseverhoudinge belangrik is en wat die gemeente pastoraal wil en kan versorg.
 • Wat in spanverband kan saamwerk.
 • Sy pligte volgens KO Artikel 9 en die bedieningsvereistes van die gemeente uitvoer.

Vergoedingspakket:

 • Onderhandelbaar volgens sinodale riglyne.
 • Reistoelaag word voorsien.
 • Ruim woning beskikbaar.
 • Byvoordele onderhandelbaar.

Aansoeke:

Navrae:

Matt Kellerman, Voorsitter Pre-advieskommissie en leierouderling: 027 219 1247 of 083 654 4636.
Ds Johan Janse van Rensburg, Konsulent: 027 218 1011 of 072 386 6870.
Willa van Niekerk, Voorsitter finansiële kommissie en leierdiaken: 027 219 1861 of 083 633 2992.

 • Kandidate kan genooi word vir ’n onderhoud.
 • Sluitingsdatum vir aansoeke is: 8 Oktober 2019.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n beroep uit die aansoeke uit te bring of aanstelling te maak nie.