NG Gemeente Koedoesrand

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 31 Oktober 2019


Die kerkraad van Koedoesrand maak in biddende afhanklikheid die vakature van voltyd­se leraar bekend. Aansoeke word ingewag van gelegitimeerde leraars, proponente en finale jaarstudente van die NG Kerk.

Gemeenteprofiel:

Koedoesrand gemeente is geleë in die Bosveld te Swartwater, Limpopo teen die grens met Botswana en is ongeveer 400 km vanaf Pretoria. Boerdery domineer die gebied en groente, sitrus, tabak en ander gewasse word op groot skaal veral teen die Limpopo onder besproeiing verbou. Verder is Koedoesrand-omgewing bekend vir sy beesboerdery, wild en groot kremetarte. Swartwater beskik oor ’n laerskool, waarvan die voertaal Afrikaans is. Tydens die hoërskooljare gaan kinders na die naaste dorp, Ellisras (Lephalale) 126 km vanaf Swartwater of na van die skole in Pietersburg of Potgietersrus wat almal baie goed funksioneer.

Koedoesrand gemeente is ’n pastorale grootte-gemeente met 263 belydende en 115 doop­lidmate. Die gemiddelde ouderdom van die lidmate is 37 jaar en daar is 43 kinders onder 6-jarige ouderdom. Uniek aan Koedoesrand is die groot bedieningsoppervlakte wat oor 7 000 vk km strek en slegs uit plaaswyke bestaan. Dit is ’n gemeente wat liefde uitleef en na aan God se skepping leef. Lidmate speel ook ’n ankerrol in die gemeenskap wat saamwerk met ander kerke, skole en instansies. Daar is ’n baie mooi en gesonde samewerking met die Hervormde gemeente te Swartwater en gesamentlike dienste vind maandeliks plaas. Daar is geen aanddienste nie, wel twee buitedienste wat in die middag een maal per maand onderskeidelik 50 en 70 km vanaf Swartwater plaasvind.

Leraarsprofiel:

Ons wil graag hê dat die leraar wat beroep word na Koedoesrand die volgende eienskappe sal openbaar:

 • ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig hê.
 • Skrifgetroue en inspirerende prediker met ’n gemaklike preekstyl wat kinders tydens die erediens betrek.
 • Gebruik maak van visuele media en rekenaartegnologie tydens eredienste.
 • ’n Mens-mens wat met alle generasies goeie verhoudings kan bou en handhaaf.
 • Goeie interpersoonlike vaardighede toon en gemaklik in spanverband funksioneer.
 • ’n Hart vir die aktiewe bediening op die platteland met die doel om ’n verskil te maak in ons wyer gemeenskap, gemaklik met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums.
 • Iemand met kreatiewe en innoverende denke.
 • In staat om deur volwasse leierskap, gemeenteleiers op te rig en te versterk en die gemeente daardeur verder op te bou.

Verantwoordelikhede:

 • Nakoming van alle ampspligte, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn, in
  samewerking met die ander predikante binne die bedieningsraamwerk van die gemeenskap en die ring.

Vergoeding en voordele:

Sinodale aanbeveling vir salaris en byvoordele sal as riglyn gebruik word met inagneming van die unieke omstandighede van die gemeente. ’n Ruim pastorie met ’n woonstel is beskikbaar.

Voornemende kandidate:

 • Belangstellende leraars, proponente en finalejaarstudente van die NG Kerk word uitgenooi om ’n volledige CV met persoonlike besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente te stuur aan:
  Die Pre-advieskommissie: ngkerk.koedoesrand@gmail.com
  • Sluitingsdatum: 31 Oktober 2019.
  • Diensaanvaarding: So gou as moontlik. Omstandighede van die suksesvolle aansoeker word in gedagte gehou.

Navrae:

Voorsitter Pre-advieskommissie: Jan Loots, 082 871 8465
Konsulent: Ds Hannes Peens, ngmarken@gmail.com

Die kerkraad hou hom die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling te maak uit die aansoeke ontvang nie.