NG Gemeente Krielpark

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 8 November 2019


GEMEENTEPROFIEL:
Krielpark is ’n plattelandse gemeente tussen Witbank (±60 km) en Secunda (±45 km) en is geleë in ’n industriële, myn en nywerheidsgebied. ’n Groot deel van die gemeente is aan Eskom of die steenkoolmyne verbonde. Die grense van die gemeente omvat ook ’n seniorburger nedersetting wat ’n belangrike bedieningspunt is. Die meeste van die lidmate is reeds afgetree en verkies tradisionele eredienste met voorsang en musiek. Daar is ook gesinne met kleuters en laerskoolkinders wat die eredienste bywoon. Die gemeente het 609 belydende en 75 dooplidmate. Verhoudings en persoonlike kontak is vir die gemeente baie belangrik. Artikel 9 van die Kerkorde word beskou as vertrekpunt vir die dienskontrak.

Ons visie is: “Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het.”- 1 Joh 4:19

LERAARPROFIEL:

 • Krielpark-gemeente het ’n leraar nodig wat lief is vir mense, wat begrip toon vir die plattelandse gemeenskap se unieke omstandighede en wat geroepe voel vir die bediening op die platteland.
 • Ons gemeente het ’n behoefte aan ’n goeie herder en prediker, wat ’n persoonlike, lewende
  verhouding met die Here het en dit uitleef, wat God se koninkryk as eerste prioriteit stel.
 • Ons gemeente het ’n behoefte aan ’n leraar wat suiwerheid van die leer as belangrik beskou, wat leierskapvaardighede het en ons gemeente kan bemagtig om hulle gawes uit te leef asook om deur middel van deelnemende leierskap die gemeente te begelei.
 • Moet passie hê vir bejaardebediening maar ook fokus op die jeug.
 • Samewerking met alle bedieninge is belangrik.
 • Konfliksituasies goed kan hanteer.
 • Deur dinamiese prediking in beide die tradisionele en gesinsdiens die Woord uitlê en toepas vir omstandigede van die dag.
 • Gemaklik in die gebruik van multimedia en ander sosiale platforms om die prediking en
  gemeente-aktiwiteite te ondersteun en te bevorder.
 • Iemand wat die wysheid en kennis van ouer mense waardeer en wat ’n hart het vir hulle spesifieke behoeftes.
 • ’n Persoon wat maklik kan kommunikeer, buitekerklikes kan identifiseer, en hulle laat welkom voel en aanmoedig om deel van die gemeente te wees.
 • Voertaal – Afrikaans.
 • Die primêre funksie van die predikant is soos omskryf in Kerkorde Artikel 9.

VERGOEDING EN VOORDELE:
Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die sinodale skaal as riglyn en ander voordele en riglyne as basis.

DIENSAANVAARDING:
So gou as moontlik na al die nodige prosesse voltooi is. Enige navrae kan aan onderstaande persone gerig word.

AANSOEKVORM EN SLUITINGSDATUM:

 • Alle aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV, hoogstens drie bladsye met ’n dekbrief wat motiveer waarom jy jouself as leraar van die gemeente sien.
  Aansoek moet die kontakbesonderhede van drie referente insluit.
 •  Kandidate wat oorweeg word, kan genooi word vir ’n onderhoud asook vir ’n preekbeurt.
 • ’n Onlangse foto van die aansoeker en sy/haar gesin is opsioneel, maar sal waardeer word.
 • SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 8 NOVEMBER 2019
 • Stuur aansoeke aan: Wilma Coetzee (Skriba) Kantoorure: Ma tot Vry 08:00-12:00.
  Tel: 017 648 2787. E-pos: ngkrielpark@telkomsa.net Posbus 163, Kriel 2271

Die kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep,
of enigsins ’n aanstelling te maak nie.