BESLUIT: Missionale Ekklesiologie

Dit wat hieronder gepubliseer word, is nie 'n nuusberig deur die Kerkbode-redaksie nie. Dit is ’n amptelike skrywe van die NG Kerk se Algemene Sinode. Dit word volledig in hierdie afdeling van Kerkbode se webwerf gepubliseer vir die rekord en ter wille van lidmate se vrye toegang tot amptelike inligting in die kerk. - Redakteur: Kerkbode.

1.     Die Sinode spreek sy dank uit teenoor almal wat meegewerk het aan navorsingsprojekte en die ontwerp van prototipes ten einde gemeentes te bemagtig om hulle missionale roeping ten beste te kan uitleef.

2.     Die sinode gee opdrag dat die ontwerp van ʼn raamwerk vir evangelisasie binne missionale konteks voorgesit en afgehandel word, asook vir die beplanning en aanbieding van die nodige werkswinkels met die oog op praktyk-skoling en begeleiding van gemeentes wat die materiaal wil gebruik.

3.     Die sinode gee opdrag dat die navorsingsprojek in verband die vorming van nuwe geloofsgemeenskappe voortgesit en afgehandel word, met die oog daarop om die verhale van reeds bestaande nuwe geloofsgemeenskappe te vind en neer te skryf, as inspirasie en voorbeeld vir ander gemeentes.

4.     Die sinode wys die taakspan vir Missionale Ekklesiologie aan vir die uitvoering van 6.2 en 6.3.

Lees die volledige verslag oor Missionale Ekklesiologie hier.