NG Gemeente Sonstraal, Durbanville

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Medeleraarspos met opdrag: Jeugbediening
Sluitingsdatum: 18 Oktober 2019


In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad die pos aan gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid bekend.

Gemeenteprofiel:

Sonstraalgemeente is geleë in Durbanville in die noordelike voorstede van Kaap­stad. Ons bedien 5 400 lidmate, waarvan 1 480 in die ouderdomsgroep van 0 tot 18 val.

Verantwoordelikhede:

  • Die uitbou van die bediening aan alle jongmense.
  • Bemagtiging van huishoudings as primêre ruimtes vir geloofsvorming.
  • Vestiging van netwerke met skole en ander rolspelers.
  • Ontwikkel dinamiese eredienste.
  • Die uitvoer van al die ander verantwoordelikhede van die amp van pre- dikant, soos verwoord in Artikel 9 van die Kerkorde, in samewerking met die ander predikante binne die bedieningsraamwerk van die gemeente.

Vergoeding:

Volgens sinodale skaal. ’n Pastorie word nie voorsien nie, maar wel ’n behuisings­toelaag.

Aansoeke:

Belangstellendes moet asseblief die volgende elektronies aan ons voorsien by:  kommunikasie@sonstraal.org.za

  • ’n CV (nie langer as drie bladsye nie).
  • Kontakbesonderhede van drie referente.
  • Motivering en roepingsbewustheid ten opsigte van die pos (halwe bladsy).
  • ’n Onlangse foto.

Navrae kan gerig word aan die Voorsitter van die Pre-advieskommissie: Johan Grobler (083 225 4252 / johan@unicap.co.za) of Voorsitter van die kerkraad: Leon Louw (083 262 0529).

Sluitingsdatum: 18 Oktober 2019.

Diensaanvaarding: 1 Januarie 2020.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.