NG Gemeente Umhlanga

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Met opgewondenheid en in biddende afhanklikheid van die Here stel die gemeenteraad van NG Umhlanga ’n vakature bekend.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 30 November 2019.


Die NG gem Umhlanga se visie is om in Jesus se voetspore te volg. Dit beteken ons is ’n liefdesgemeenskap, ’n geloofsgemeenskap en ’n verkondigingsgemeenskap. Ons het God en ons naaste en die wêreld lief en ons glo in Jesus en in die almag van God. Ons verkondig Jesus se liefde en genade aan die wêreld. Ons waardes word bepaal deur die riglyn wat Jesus in Matteus 22 saamvat wanneer Hy leer dat ons God bo alles moet liefhê en ons naaste soos onsself. Dit is ons droom dat elke lidmaat die vrug van die Gees sal dra soos dit in Galasiërs 5:22 beskryf word.

Gemeenteprofiel:

 • NG Umhlanga lê in die hart van Umhlanga. Umhlanga is ’n multikulturele en sterk diverse omgewing. Die gemeente is ’n dinamiese, vloeiende en voorstedelike gemeente, geleë in ’n omgewing van (oorwegend) Engelssprekende kerke aan die noordelike kus van Durban met ongeveer 490 belydende en 159 dooplidmate.
 • Die gemeente word tans deur drie leraars bedien (een in ’n 25% pos) waarvan een die einde van 2019 aftree.
 • ’n Derde van die lidmate is ouer as 60 jr en het ’n behoefte aan meer tradisionele eredienste, terwyl die jonger lidmate streef na vernuwing, terwyl hulle steeds met die suiwer Skrif in hulle moedertaal bedien wil word.
 • Ons orkes is bekend vir hulle musiek en in ons voorsang, sing ons Engelse sowel as Afrikaanse liedjies uit verskeie bundels. Ons orrel word ook van tyd tot tyd ingespan.
 • Daar is verskeie uitstekende hoër- en laerskole in die omgewing.

Leraarsprofiel:

Die gelegitimeerde predikant wat die Here in hierdie gemeente kom dien, het verkieslik tussen 12 en 15 jaar ondervinding en sal mede-verantwoordelikheid neem vir:

 • Die ontwikkeling en implementering van ’n strategie wat meelewing, groei en betrokkenheid by die gemeente bevorder en uitbou.
 • Die ontwikkeling en implementering van jeugbedieningstrategieë met die doel om groei en ontwikkeling onder die jeug te bevorder.
 • Bou op die kommunikasiemiddele en bedieningskanale alreeds in plek, deur die gebruik van multimedia en ander sosiale platforms om die prediking en gemeente-aktiwiteite te ondersteun en te bevorder.
 • Kontak met lidmate in verskillende lewensfases en omstandighede besef en bereid is om met passie daaraan uitvoering te gee.
 • As sterk kommunikeerder dinamiese prediking en Woorduitlegging sal toepas vir die omstandighede van die dag.
 • As instrument in die hand van die Here in spanverband sal werk om God se doel vir hierdie gemeente te help uitvoer.

Vergoeding:

’n Vergoedingspakket binne die raamwerk van die sinodale skaal word aangebied. Die volledige vergoedingspakket, wat ’n behuisingsubsidie insluit, sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Aansoek:

Belangstellende leraars van die NG Kerk word uitgenooi om ’n volledige CV met persoonlike besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie refe­rente te stuur aan: Die Voorsitter van die Gemeenteraad: Ettienne Thiebaut by: kantoor@ngumhlanga.co.za

 • ’n Aanvullende motivering moet die aansoek vergesel waarin aangedui word hoe die kandidaat met sy/haar besondere talente kan bydra tot die vernuwing en groei van die gemeente.
 • Kandidate wat oorweeg word, kan genooi word vir ’n onderhoud en om moontlik ’n erediens binne die gemeente te lei.
 • ’n Onlangse foto van die aansoeker en sy/haar gesin is opsioneel, maar sal waardeer word.
 • Die pre-advieskommissie behou die reg voor om self ook inligting aangaande die aansoeker in te win.

Sluitingsdatum: 30 November 2019.

Diensaanvaarding: 1 Februarie 2020 of so spoedig moontlik daarna.

Navrae:

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.