NG Gemeente Piet Retief

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Medeleraarspos
Sluitingsdatum: 9 Desember 2019


Die kerkraad van die NG gemeente Piet Retief wag tans aansoeke in met die oog op die vul van bogenoemde.

Gemeenteprofiel:

Hierdie gemeente van die Oostelike Sinode is ’n vernuwende, harmonieuse plattelandse gemeente in ’n skilderagtige oostelike hoek van Mpumalanga, ’n bosbouarea aan­grensend aan KwaZulu-Natal. Hierdie area is ook bekend vir sy hoë mielieopbrengs. Die gemeente se 747 belydende en 193 dooplidmate verteenwoordig ’n eweredige ouderdomsver­spreiding. Die plaaslike laer- en hoërskool is van ’n baie hoë standaard.

Leraarsprofiel:

Die gemeente het die behoefte aan ’n jong, dinamiese, Geesvervulde leraar wat met passie en kreatiwiteit, maar ook Skrifgetrou en met sensitiwiteit vir die gereformeerde belydenis en spiritualiteit, al die pligte volgens Artikel 9 van die Kerkorde kan en wil uitvoer. Die suksesvolle kandidaat sal, benewens die pastorale sorg van die helfte van die gemeentewyke, ook spesifiek vir die jeugbediening verantwoordelikheid neem.

Vergoeding:

  • Die sinodale riglyne sal as uitgangspunt geneem word.
  • Die gemeente beskik oor ’n ruim, moderne pastorie waarin die suksesvolle kandidaat gaan woon.

Aansoeke:

Aansoeke, gerig aan Die Voorsitter van die Pre-advieskommissie, geskied deur middel van u CV (hoogstens drie A4-bladsye) met ’n dekbrief waarin die motivering vir die aansoek uiteengesit word. Gelegitimeerdes asook finalejaar teologiese studente is welkom om aansoek te doen. Die name en kontakbesonderhede van drie referente moet ook ingesluit word. Stuur dit asseblief voor 9 Desember 2019 per e-pos na reikop@telkomsa.net Kandidate wat die kortlys haal, moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud en die waarneem van ’n preekbeurt in die plaaslike gemeente.

Kontakpersone:

  • Saakgelastigde: Mev Sirita Smit, 017 826 3687.
  • Medeleraar: Dr Hancke van Blerk, 079 872 4829.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie uit een van die aansoeke ’n aanstelling te maak nie.