NG Kerk De La Bat vir Dowes Bellville

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 27 November 2019


Die kerkraad van NG Kerk De La Bat en La Belle maak in biddende afhanklikheid die vakature van voltydse leraar bekend. Aansoeke word ingewag van gelegitimeerde leraars, proponent en finalejaarstudente van die NG Kerk.

Gemeenteprofiel:

De La Bat en La Belle gemeente is geleë in Loumar, Bellville. De La Bat is ’n dowe gemeente en La Belle is ’n horende gemeente. Daar word Sondae twee dienste gehou, eerste erediens is vir die horende gemeente en die tweede diens is vir die dowe gemeente. Sondae aande word ’n diens by Huis La Belle (horend), die aftree-oord gehou. De La Bat-gemeente het tans 155 lidmate en La Belle gemeente het tans 277 lidmate. Die invloei van lidmate en dooplidmate het egter gestagneer. Die gemeentes het ’n behoefte aan iemand wat laasgenoemde tendens saam met ons kan help omkeer.

Leraarsprofiel:

Ons wil graag hê dat die leraar wat ons beroep die volgende eienskappe sal openbaar:

  • Leraar moet albei gemeentes bedien, daarom sal die leraar ook gebare taal moet ken of bereid wees om dit aan te leer.
  • ’n Lewende, persoonlik verhouding met God Drie-enig hê.
  • Skrifgetroue en inspirerende prediker wees.
  • Gebruik maak van visuele media en rekenaartegnologie tydens eredienste.
  • Leraar moet verkieslik gemaklik Afrikaans en Engels kan praat.
  • Leraar moet bereid wees om huisbesoek te doen.

Verantwoordelikhede:

Nakoming van alle ampspligte, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

Huisvesting:

De La Bat-gemeente het ’n pastorie beskikbaar maar dit is onderhandelbaar.

Vergoeding en voordele:

Sinodale aanbeveling vir salaris en byvoordele sal as riglyn gebruik word met inagneming van die unieke omstandighede van die gemeentes.

Voornemende kandidate:

Belangstellende leraars, proponent en finalejaarstudente van die NG Kerk word uitgenooi om ’n volledige CV (nie meer as vier bladsye) met persoonlike besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referende te stuur aan:
Die Pre-advieskommissie: skriba@delabat.co.za

Sluitingsdatum: 27 November 2019.

Diensaanvaarding:

So gou as moontlik. Omstandighede van die suksesvolle aansoeker word in gedagte gehou.

Navrae:

Voorsitter Pre-Advieskommissie: Mike Bernardo: 083 306 5193, e-pos: meber100@gmail.com
Albie Louw – slegs e-pos: Albertus.Louw@capetown.gov.za
Konsolent: Ds Kobus van Rooyen: 082 421 6390, e-pos: kerrfram@netactive.co.za

Die kerkraad hou hom die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling te maak uit die aansoeke ontvang nie.