NG Kerk Sabie

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Leraar vir ’n tweejaar-vastetermyn
Sluitingsdagsdatum: 30 November 2019


Gemeenteprofiel:

Sabie-gemeente is ’n plattelandse gemeente, geleё in die pragtige Laeveld en vorm deel van die Panoramaroete. Sabie is sentraal geleё, 60 km vanaf Mbombella (Nelspruit), 30 km van Graskop, 50 km vanaf Lydenburg en 40 km vanaf Hazyview. Die gemeente het 220 belydende en dooplidmate op register. Ongeveer 138 lede skakel in by aktiewe wyke en kerkbywoning is ongeveer 30%. Die demografie van gemeentelede wat betrokke is by aktiwiteite is meestal bo 50 jaar oud met baie min betrokkenheid van jong mense en kinders. Sabie gemeente is deel van die Ring van Lydenburg (Oostelike Sinode).

Leraarsprofiel:

 • Sabie-gemeente het ’n leraar nodig wat lief is vir mense, wat begrip toon vir die plattelandse gemeenskap se unieke omstandighede en geroepe voel vir die bediening op die platteland.
 • Ons gemeente het ’n behoefte aan ’n herder en prediker wat ’n persoonlike lewende
  verhouding met die Here het en dit uitleef en God se koninkryk as eerste prioriteit stel.
 • Ons gemeente het ook ’n baie groot behoefte aan gemeentebou en derhalwe is deelnemende leierskap nodig om ons gemeente te lei en ondersteun om hulle gawes uit te leef.
 • Leraar moet oor volle ampsbevoegdheid binne die NG Kerk beskik.
 • Moet ’n passie hê vir bejaardebediening maar ook die jeug kan bereik en aantrek.
 • Samewerking met alle bedieninge is belangrik.
 • Konfliksituasies goed kan hanteer.
 • Deur dinamiese prediking in beide die tradisionele en gesinsdiens die Woord uitlê en toepas vir omstandighede van die dag.
 • Gemaklik in die gebruik van multimedia en ander sosiale platforms om die prediking en
  gemeente-aktiwiteite te ondersteun en te bevorder.
 • ’n Persoon wat maklik kan kommunikeer, buitekerklikes kan identifiseer en hulle laat welkom voel, en aanmoedig om deel van ons gemeente te wees.

Aansoeke en sluitingsdatum:

 • Alle aansoeke moet vergesel wees van ’n volledige CV met ’n dekbrief waarin jy meld
  waarom jy jou as ’n leraar van Sabie gemeente sien.
 • Kandidate wat oorweeg word kan genooi word vir ’n onderhoud asook vir ’n preekbeurt.

Stuur aansoeke aan: Nick Krause, nickkrause@absamail.co.za of Gerhard Coetzee, rinacoet@mweb.co.za

Enige navrae kan gerig word aan Gerhard Coetzee (082 443 4416) of Nick Krause (082 801 7334).

Sluitingsdagsdatum: Aansoeke sluit Vrydag 30 November 2019.

Diensaanvaarding:

So gou moontlik na die nodige prosesse voltooi is. 1 Januarie 2020 word as teikendatum gestel (of so gou as moontlik daarna).

Aansoekers moet beskikbaar wees vir onderhoude en preke.

Vergoeding en voordele:

Die pos is vir ’n tweejaartermyn maar kan met wedersydse instemming verleng word.

Die geskikte kandidaat moet verkieslik beskik oor eie mediese en pensioenfonds.

Vergoedingspakket en reiskoste is onderhandelbaar en sal tydens onderhoud bespreek word.
Die pastorie is gratis beskikbaar.

Die kerkraad behou die reg voor om nie net uit die aansoeke te beroep of
enigsins ’n aanstelling te maak nie.