NG Kerk Lyttelton

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraar/ Deeltydse tentmaker
Sluitingsdatum: 10 Januarie 2020


Die kerkraad van NG gemeente Lyttelton maak in biddende afhanklikheid die vakature van ’n voltydse leraar/ deeltydse tentmaker bekend.

GEMEENTEPROFIEL:

Lyttelton-gemeente is ’n klein gemeente in Centurion met baie groeipotensiaal. Die gemeente bestaan tans uit ongeveer 250 belydende en 20 dooplidmate. ’n Groot Afrikaanse laerskool en hoërskool is in die woonbuurt. Op die kerkterrein is ’n privaat Afrikaanse skool.

Die gemeete besit twee woonstelblokke wat verhuur word. Van die bestaande geboue is omskep in konferensielokale wat ook uitverhuur word.

LERAARS/TENTMAKERPROFIEL:

Gelegitimeerde leraars, proponente en tentmakers van die NG Kerk wat aan die volgende vereistes voldoen word genooi om aansoek te doen.

  • Die posbeskrywing sluit die funksies van die predikant /tentmaker in soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.
  • ’n Bedienaar van die Woord wat deur middel van deelnemende leierskap die gemeente kan begelei en laat groei.
  • ’n Dinamiese, Skrifgetroue prediker. Die gemeente verkies tradisionele dienste en is gemaklik met die gebruik van multimedia.
  • ’n Spanwerker wat lief is vir mense en met ’n pastorale hart kan uitreik na die nood in en om die gemeente.
  • Verantwoordelikheid neem vir die seniorbediening, sowel as die gesins- en jeugbedie- ning. Die gemeente verkies ’n geïntegreerde benadering tov jeug- en gesinsbediening waar ouers en kinders saam op die geloofsreis geneem word.
  • Goeie skakeling en uitreik met die plaaslike skole kan bewerkstellig.
  • Vanuit ’n gemeenskapsperspektief nuwe bedieninge en aksies kan vestig en uitbou deur innoverende denke en dade.

VERGOEDING:

’n Vergoedingspakket volgens sinodale riglyne sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word. ’n Huissubsidie is beskikbaar.

AANSOEKE:

  • Stuur aansoeke asook kontakbesonderhede van die referente voor of op 10 Januarie 2020 aan kantoor@nglyttelton.org.za
  • Alle aansoeke moet vergesel word van ’n volledige CV met ’n dekbrief (hoogstens drie bladsye) wat motiveer waarom jy jouself as leraar van die gemeente sien; jou uitgangspunte ten opsigte van eredienste; seniorbediening; gesins- en jeugbediening en gemeentebou.
  • Kandidate wat oorweeg word kan genooi word vir ’n preekbeurt en ’n onderhoud.

NAVRAE:

Leierouderling: Eugene van Niekerk 083 251 8658, Kerkkantoor: 012 664 4725,
kantoor@nglyttelton.org.za www.nglyttelton.org.za

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.