Goudland: Nou vir Belhar

Hierdie is 'n lesersbrief.
Die opinies van briefskrywers weerspieël nie noodwendig die standpunte of oortuigings van die Kerkbode-redaksie of die NG Kerk nie.

Louis Jonker van Stellenbosch skryf: Ek reageer op Ds Norma Rossouw se stelling dat die Goudland Sinode nie met die Algemene Sinode se besluit oor selfdegeslagverhoudings kan saamstem nie, omdat daar nie enige verwysing na die Bybel in die besluit opgeneem is of in die debat na vore gekom het nie. Hierdie is natuurlik ’n baie belangrike argument vir ’n gereformeere kerk van Christus, omdat ons sedert die Hervorming die slagspreuk Sola Scriptura aanvaar het. Die erns van haar argument, en die eenvormigheid van haar en Goudland se Skrifgebruik, sal myns insiens egter op ’n ander punt getoets word. Ek neem aan dat Goudland, indien hul dan wel later die besluit neem soos deur die voorstellers op tafel gesit, direk daarna ’n voorstel sal oorweeg om die Belhar belydenis te aanvaar. Die kerkregtelike pad daarvoor is oop, en die Algemene Sinode het al by herhaling aangedui dat hierdie belydenis in lyn met God se Woord is. Die belydenis self het ook talle verwysing na die Bybel. As ds Rossouw se argument gebruik sou word om die selfdgeslagverhouding-besluit af te skiet, sou daardie selfde argument sekerlik ook gebruik moet word om die Belhar belydenis te aanvaar? Hierdie sal myns insiens die toets wees vir die erns en die konsekwentheid van haar argument.

Ek neem verder aan dat die Goudland sinode – op grond van haar argument oor die gebruik van die Skrif – nou sal gaan seker maak hóé die Bybel ’n rol in die selfdegeslagverhouding-besluit gespeel het. Daarvoor raai ek die lede van die Sinode aan om die tientalle bladsye van verslae wat die besluit voorafgegaan het, te gaan lees. Dit is vryelik beskikbaar.

In spannende afwagting op Goudland se Belhar-besluit.

3 thoughts on “Goudland: Nou vir Belhar

 1. Jan Louw says:

  Louis Jonker, dit is duidelik dat jy steeds gegrief voel omdat die lidmate van die NG Kerk nie Belhar as ‘n vierde belydenisskrif wou aanvaar nie.
  Kom ons bepaal ons egter by Norma se punt. Sy sê die AS het die besluit oor ‘n belangrike etiese kwessie geneem sonder om die Bybel daaroor oop te maak. Dit is gedoen onder die voorwendsel dat ons ‘n “vasgelooptheid” oor die Bybel bereik het.
  Die implikasie is dat die Sinode vir die kerk en die samelewing wil sê ons gaan op hierdie pad voort sonder inagneming van die Bybel. Die Bybel kan ons nie in hierdie besluitneming help nie.
  Ek dink dit is ‘n geldige punt wat Norma gemaak het, of hoe?

 2. Johann Ernst says:

  Hierdie brief van prof Jonker verteenwoordig sekerlik die laagtepunt in die teologiese gesprek oor homoseksualiteit en selfdegeslagverhoudings vanaf 2004 tot 2019. Ek het weer die verslag aan die Sinode van Wes-Kaap gaan lees en Norma Rossouw is reg: soos met 2015 se besluite is daar geen behoorlike Bybels-teologiese begronding vir die nuutste besluite gegee nie. Om sommer so in die algemeen met Johannes 15 en ‘n paar ander aanverwante verse te werk, geen diepgang te toon as daar oor regverdiging gepraat word, heiligheid bloot te ignoreer, en eerder op Andrew Murray, Coenie Burger, Flip Theron, Louis van Jaarsveld en die veelbesproke Moderatuur en AIM se getuienisse te steun, maak van die besluite nog geen oorwoë en Gereforeerd-teologiese besluite nie. In elk geval oortuig die gepoogde begronding en eensydige beredenering hoegenaamd nie. Gegewe die hoë vlak van teologiese gesprek, verslag en besluitneming in vele ander gereformeerde kerke, is dit dalk nie vergesog om te beweer dat die NG Kerk teologies in duie gestort het nie. Om Belhar by die gesprek te betrek, is nie net van die punt af nie, maar onbehoorlik en aanmatigend. Hoe luister ‘n mens met respek , deernisvol en leerbaar as daar só geredeneer word.

 3. dr. Floris Knouwds says:

  Beste Louis,

  “Diversion tactic”, né! En dis nogal goeie poitiek – veral as jou eie argument nie te veel gronde het nie. Maar jy moet onthou: “Diversion tactics” kyk nooit na en spreek selde die werklikheid aan. Dit vermy of versluier of ontduik dit net. Miskien moet jy ‘n ander taktiek probeer as jy werklik ‘n bydrae in hierdie netelige (en geloof grondige) kwessie wil maak.

Comments are closed.