NG Kerk in SA

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

PSD: Gemeentebegeleiding (Stellenbosch)
Sluitingsdatum: 2 Desember 2019


Die Sinode van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland) maak die vakature vir ’n Predikant in Sinodale Diens (PSD) in die Diensgroep vir Gemeentebegeleiding (Communitas) bekend en nooi alle belangstellendes wat daartoe geroepe voel om hulle vir hierdie pos beskikbaar te stel.

Die PSD vir Gemeentebegeleiding is onder andere verantwoordelik vir die:

 • koördinering en integrering van die aanbod van die totale sinodale struktuur ten opsigte van begeleiding aan gemeentes in die sinodale gebied;
 • opleiding en koördinering van gemeentebegeleiers;
 • ondersteuning aan gemeentes om meer missionaal te word;
 • ontwikkeling van begeleidingsprosesse vir gemeentes;
 • uitbou van Communitas as ’n sentrum van uitnemendheid met die oog op dienslewering aan predikante en gemeentes.

Die ideale kandidaat is ’n gelegitimeerde predikant in die NG Kerk wat aan die volgende vereistes voldoen:

 • Gevorderde kennis van missionale ekklesiologie.
 • Kennis van institusionele transformasie.
 • Genoegsame ervaring en passie om gemeentes te begelei.
 • Bekwaamheid om verhoudings en netwerke te bou en spanne te vorm.
 • Deelnemende bestuurstyl.
 • Leiding kan neem in konfliksituasies.
 • Kan innoveer en berekende risiko’s neem.

Vergoedingspakket: Volgens sinodale riglyne.

Rig ’n volledige CV vóór 2 Desember 2019 aan:

Die Bestuurder: Menslike Hulpbronne (Kenny Raats), NG Kerk in SA, Privaatsak X8, Bellville 7535.
E-pos: ngkadmin@kaapkerk.co.za / 021 957 7104.

Heg ook ’n bondige voorlegging van maksimum twee bladsye aan oor die vraag: “Hoe sou jy vanuit die missionale teologie gemeentes help om te transformeer?”

Persoonlike navrae kan gerig word aan die koördineerder van die diensgroep (ds Theunis Botha) by 082 896 2089 óf die voorsitter: Pre-advies (ds Nelis Janse van Rensburg) by 082 821 2730.