NG Kerk Nigel-Oos

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Die kerkraad van NG Gemeente Nigel-Oos wag in afhanklikheid aansoeke in vir die onderstaande pos.

Vakature: Voltydse leraar
Sluitingsdatum: 30 November 2019


Gemeenteprofiel:

Nigel-Oos-gemeente is geleë in Gauteng nader aan die Verre-Oosrand. Nigel is ongeveer 100 km vanaf Pretoria en sowat 70 km vanaf Johannesburg. Boerdery domineer die ge-bied en mielies, beeste en sonneblom is maar hoofsaaklik die gewasse waarmee geboer word. Verder het Nigel ook ’n baie groot industriële gebied wat onder andere die motorbedryf bedien sowel as die algemene ingenieursbedryf. Nigel beskik oor twee laerskole, waarvan die voertaal Afrikaans is, so ook dan ’n hoërskool. Nigel-Oos-gemeente is ’n pastorale grootte-gemeente met 183 besoekpunte, 350 volwassenes en 99 dooplidmate. Die gemiddelde ouderdom van die lidmate is 52 jaar en daar is 43 kinders onder 6-jarige ouderdom. Uniek aan Nigel, is die groot bedieningsarea wat strek van plaaswyke tot dorpswyke. Dit is ’n gemeente wat liefde uitleef en na aan God se skepping leef. Lidmate speel ook ’n ankerrol in die gemeenskap wat saamwerk met ander kerke, skole en instansies. Daar is ’n baie mooi en gesonde samewerking met die Hervormde gemeente te Nigel asook die ander NG gemeentes waar gesamentlike dienste van tyd tot tyd plaasvind. Wat dienste aan betref, het ons een diens in die oggend en geen aanddienste nie.

Leraarsprofiel:

Ons wil graag hê dat die leraar wat beroep word na Nigel-Oos die volgende eienskappe sal openbaar:

 • ’n Lewende, persoonlike verhouding met God Drie-enig.
 • Skrifgetroue en inspirerende prediker met ’n gemaklike preekstyl wat kinders tydens die erediens betrek.
 • Gebruik maak van visuele media en rekenaartegnologie tydens eredienste.
 • ’n Mens-mens wat met alle generasies goeie verhoudings kan bou en handhaaf.
 • Goeie interpersoonlike vaardighede toon en gemaklik in spanverband funksioneer.
 • ’n Hart vir die aktiewe bediening op die platteland met die doel om ’n verskil te maak in ons wyer gemeenskap, gemaklik met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate in verskillende lewenstadiums.
 • Iemand met kreatiewe en innoverende denke.
 • In staat is om deur volwasse leierskap, gemeenteleiers op te rig en te versterk en die gemeente daardeur verder op te bou.

Pligte:

 • Nakoming van alle ampspligte, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn, in
  samewerking met die ander predikante binne die bedieningsraamwerk van die gemeen- skap en die ring.

Vergoeding en voordele:

 • Sinodale aanbeveling vir salaris en byvoordele sal as riglyn gebruik word met in agneming van die unieke omstandighede van die gemeente. ’n Ruim pastorie is beskikbaar.

Aansoek:

’n Volledige CV met persoonlike besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente te stuur aan: Die Dagbestuur: werrieskapp@gmail.com en henniealbe@gmail.com

Sluitingsdatum: 30 November 2019.

Diensaanvaarding: So gou as moontlik. Die omstandighede van die suksesvolle aansoeker sal in gedagte gehou word.

Navrae:

 • Hennie Alberts: 082 458 9223.
 • Ds Derick Claassens: 082 829 8457.

Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.