NG Kerk Kempton-Kruin

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Gemeentebestuurderpos
Sluitingsdatum: 31 Januarie 2020


Kempton-Kruin is ’n makrogemeente wat bestaan uit 3891 belydende en 1343 dooplidmate en is geleë in Glen Marais, Kemptonpark en bied ’n gemeentebestuurderpos aan.

Die gemeentebestuurder bestuur die dag-tot-dag bedryfsaspekte van die gemeente in ooreenstemming met bestaande beleid en rapporteer direk aan die gemeenteraad en meer spesifiek aan die Voorsitter van die gemeenteraad.

Die gemeentebestuurder bestuur ook die funksies van die onderskeie ondersteunings­bedieninge en sien toe dat die ondersteuningsbediening in lyn met die visie en kernwaardes van die gemeente funksioneer.

Die geskikte kandidaat moet oor die volgende posvereistes en ondervinding beskik:
Kwalifikasies:

 • ’n Formele tersiêre kwalifikasie in besigheid administrasie of relevante diploma sal ’n sterk aanbeveling wees.
 • Minimum van 4 tot 5 jaar relevante ondervinding.

Posvaardighede / Ondervinding:

 • Kennis van die werking van arbeidswetgewing en die Wet op Basiese Indiensneming.
 • Kennis / ondervinding van menslikehulpbronnebestuur.
 • Kennis / ondervinding van kontrakbestuur.
 • Kennis / ondervinding van risikobestuur.
 • Kennis / ondervinding van kommunikasie.
 • Kennis / ondervinding van strategiese beplanning.
 • Kennis / ondervinding van projekbestuur.
 • Kennis / ondervinding van bemarkingsbestuur.
 • Moet goed onderlê wees in die MS-office produkte soos Word, Powerpoint en Excel.
 • Administratiewe vaardigheid.

Gedragsvaardighede:

 • Motiveringsvermoë.
 • Interpersoonlike vaardighede (interne en ekstern).
 • Menseverhoudings wat gefokus is op spanwerk.
 • Vermoë om mense vriendelik en professioneel te hanteer.
 • Sterk Christelike waardes.
 • Vermoë om dagtake selfstandig te beplan en uit te voer, take te prioritiseer en af te handel, akkurate werk te verrig en inisiatief te gebruik om kontrole prosesse en stelsels, waar moontlik te verbeter.

’n Volledige pligtestaat is by die kerkkantoor beskikbaar.

Vergoeding sal met die suksesvolle kandidaat onderhandel word.

Navrae:

Ds Michelle van Tonder – 083 649 8301.
Roelof Burger – 082 566 4805.

Aansoeke:

Rig aansoeke aan die Gemeentebestuurder by bestuur@kruin-kerk.co.za
Aansoeke moet vergesel wees van ’n bondige CV (nie langer nie as drie bladsye) en drie relevante referente.

Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud indien daartoe versoek.

Die gemeenteraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.

Sluitingsdatum: 31 Januarie 2020.

Diensaanvaarding: 1 Maart 2020 of so sou doenlik daarna.