NG Moedergemeente Schweizer-Reneke

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Termynbepaalde leraarspos
Sluitingsdatum: 30 September 2020


Die kerkraad wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van bedienaar van die Woord vir die NG Moedergemeente Schweizer-Reneke.

Gemeenteprofiel:

 • Schweizer-Reneke is ’n plattelandse dorp geleë in die Noordwes-provinsie.
 • Die NG Moedergemeente bedien ’n groot boerderygemeenskap met vier plaaswyke en sewe dorpswyke.
 • Ons het ongeveer 450 belydende lidmate, 60 dooplidmate en ’n hele aantal lidmate in Silwerjare Tehuis vir Bejaardes.
 • Die gemiddelde ouderdom van lidmate is ongeveer 42 jaar.
 • Ons is ’n geloofsfamilie wat deur God geroep is om verhoudingsgerig te leef en sodoende ook ’n verskil te maak in die samelewing en breër gemeenskap.
 • Ons fokus in die erediens daarop om die Woord met ’n tradisionele benadering te bedien, maar wel ook met groot ruimte vir jeugbediening en lofprysing.
 • Die visie van die gemeente is: “Ons bring die Kruisliefde in beweging”.

Leraarsprofiel:

Die volgende vereistes is van besondere belang met die oog op ’n beroep:

 • ’n Dinamiese, Woordgetroue leraar/proponent van die NG Kerk.
 • Moet ’n passie hê vir sy/haar beroep en ’n gevoelige hart vir alle ouderdomsgroepe.
 • Beslis aktief betrokke wees by die jeug asook bejaardes.
 • Meelewing met aktiwiteite van die gemeentelede.
 • Sigbaar wees binne die gemeente.
 • Moet in beide tradisionele en gesinsdienste die Woord verkondig met innoverende denke, maar steeds met respek vir tradisies.
 • Moet kan leiding gee en ook bereid wees om deel van ’n bestuurspan te wees.
 • Moet maklik kan kommunikeer, buitekerklikes kan identifiseer, hulle laat welkom voel en aanmoedig om deel van die gemeente te wees.
 • Gemaklik wees met tuisbesoeke en persoonlike kontak met lidmate.
 • Nakoming van alle ampspligte, soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde as riglyn, in samewerking met die ander leraars binne die bedieningsraamwerk van die gemeenskap.

Vergoedingspakket:

 • Hierdie pos is vir ’n driejaartermyn.
 • Indien dit tot voordeel van die gemeente en leraar strek, en binne die vermoë van die gemeente is, kan die termyn verleng word.
 • Die vergoedingspakket is onderhandelbaar met die sinodale skaal as riglyn en ander voordele en riglyne as basis.
 • ’n Ruim pastorie is beskikbaar op ’n pragtige kerkterrein.

Aansoeke:

 • E-pos volledige CV met minstens drie referente na die kerkkantoor: srklipkerk@gmail.com
 • Kandidate wat die kortlys haal sal gekontak word. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n onderhoud asook die waarneem van ’n preekbeurt in die gemeente.
 • Sluitingsdatum: Al is ons tans in ’n grendeltyd agv Covid-19, bring ons nou reeds hierdie vakante pos onder die aandag van alle moontlike kandidate.
  Die sluitingsdatum vir aansoeke is 30 September 2020.
 • Diensaanvaarding: So spoedig moontlik na opheffing van grendeltyd.

Navrae:

 • Doreen Wolvaart (skriba) – 053 963 1461 (08:00-13:00) / 082 553 5334
 • Flip Fouché (voorsitter) – 082 570 6322.

Die kerkraad behou hom die reg voor om nie ’n beroep uit te bring nie.