NG Kerk Vrede

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltyds-onbepaalde termynpos
Sluitingsdatum: 24 Augustus 2020


Die kerkraad van die NG Kerk Vrede wag in afhanklikheid aansoeke in vir die bostaande pos.

Gemeenteprofiel: Die NG Kerk Vrede is een van twee gemeentes wat tans die plattelandse gemeenskap op die Vrystaatse dorp, Vrede, bedien. Daar is 281 belydende en 76 dooplidmate in die gemeente. Die gemeente word hoofsaaklik gevoed deur ’n sterk boerderygemeenskap met vier wydverspreide plaaswyke. Daar is ook 12 dorpswyke en 192 besoekpunte. Vrede beskik oor ’n goeie gekombineerde laer- en hoërskool en noodsaaklike fasiliteite en dienste wat winkels, ’n dokter en tandarts insluit. Daar is ook ’n tehuis vir bejaardes binne die gemeente se bedieningsgrense.

Leraarprofiel: Die geskikte kandidaat moet iemand wees met ’n innige liefde vir die Here en ’n brandende passie vir sy kerk. In die eerste plek is goeie gereformeerde en Skrifgetroue prediking ’n vereiste. Hy/sy moet ook iemand wees wat die liefdesgebod uitleef in sy/haar bediening om sodoende die gemeente met die nodige deernis, liefde en sorg te bedien. Die kandidaat moet ook meelewend wees en ’n uitgaande persoonlikheid hê. Kortom: Die leraar moet vanuit sy/haar roepingsoortuiging, ’n goeie en betroubare herder en leraar vir die gemeente wees.

Pligte:

  • Soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

Vergoeding en voordele:

  • Onderhandelbaar, met sinodale skaal as riglyn.
  • Ruim en goed versorgde pastorie met munisipale dienste, selfoontoelae.

Aansoek: Aansoeke kan gestuur word na ngkerkvrede@vodamail.co.za Die aansoek moet bestaan uit ’n volledige CV met vier referente se name en telefoonnommers. Daar sal ook van alle belangstellendes verwag word om ’n vraelys in te vul na ontvangs van die aansoek. Kandidate op die kortlys sal vir ’n preekbeurt en onderhoud genooi word.

Sluitingsdatum: 24 Augustus 2020.

Diensaanvaarding: 1 Desember 2020.

Navrae:


Die kerkraad behou die reg voor om nie ’n aanstelling uit die aansoeke te maak nie.