Kobus Gerber: ‘Regte persoon op regte tyd’

Die talle boodskappe, wye reaksies van meegevoel en deel van mooi herinneringe, vertel ’n verhaal van dr Kobus Gerber se groot nalatenskap na sy ontydige heengaan vroegoggend op 6 Augustus 2020. Kobus het met sy innemende persoonlikheid, elkeen van ons en ander op vele terreine van sy lewensreis, diep aangeraak. Vir vele wat tans leierskapsrolle in die kerk vervul was hy ’n mentor en rolmodel.

Kobus se vriendelikheid en openheid het enige gespreksgenoot in ’n pretensielose ruimte ingenooi waar enige iemand net hom- of haarself kon wees. Sy passie waarmee hy dit waarin hy geglo het gedeel het was aansteeklik. Respek wat hy by almal afgedwing het, het ten diepste voortgevloei uit die inherente respek wat hy vir elke mens gehad het. Dit was ook die motivering vir sy uitgesprokenheid oor sake waar geregtigheid en versoening ter sprake was. In sekere kringe was hy soms minder gewild hieroor maar dit was hartsake waarvoor hy, selfs nog na sy aftrede, ’n ywer gehad het. Kobus Gerber was in baie opsigte visionêr rondom sake wat vrae aan die kerk sou stel en in dié opsig het hy die kerk gehelp om proaktief na antwoorde te soek.

Net in ’n paar sinne volg ’n poging om te omskryf wat Kobus Gerber se groot bydrae as algemene sekretaris was. Besondere gawes gekoppel met harde werk en ’n vermoë om netwerke en vennootskappe te bou het hom uitstekend toegerus vir sy taak as eerste algemene sekretaris (2004-2015). Ekumene is dan ook, vanuit ’n kerklike hoek gemeet, waar hy sy grootste bydrae gelewer het. Dit is geensins ’n ontkenning van sy wye en groot bydrae op die gebied van jeugwerk, die pastoraat en leierskap nie.

Lees ook Kobus Gerber onthou vir sy leiding, rol by ekumene

Kobus was die regte persoon op die regte tyd om die NG Kerk uit haar eensame jare van isolasie terug na die ekumeniese wêreld te begelei. Internasionaal het hy die gesig van die NG Kerk op talle plekke geword. In dié omgewing was hy tuis en geliefd en het hy ook wyd leierskapsrolle vervul soos in die beginjare van die World Council of Reformed Churches. Kobus het die aanvoorwerk gedoen wat uiteindelik gelei het tot die hertoelating van die NG Kerk as lid van die Wêreldraad van Kerke in 2016.

Ter plaatse het Kobus ’n onmisbare rol gespeel in die herstel en herposisionering van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke toe die liggaam in sy donkerste uur was. Hy was instrumenteel in die totstandkoming van die Reformed Family Forum wat bestaan uit Afrikakerke met wie die NG Kerk historiese bande het. Die hereniging van die NG Kerkfamilie was vir Kobus ’n ononderhandelbare prioriteit en hy het homself onvermoeid beywer vir die aanvaarding van die Belharbelydenis. Kobus was geliefd en gewaardeerd onder die gespreksgenote van die NG Kerk se dialoog met die Katolieke Kerk. In die ekumeniese wêreld het hy lewenslange vriende gemaak, vriendskappe wat in alle opsigte die NG Kerk vir baie jare sal bevoordeel.

Die aard van die herinneringe aan Kobus se nalatenskap sal nooit die laaste gedagtes oor hom kan wees nie. In die tyd wat kom sal sy bydrae en die gedagtes aan hom ons steeds verryk en sal ons God elke keer dank as ons aan hom dink.

Ons innige meegevoel met die familie: Marti, Cari en sy vriende. Mag julle op besondere wyse getroos word deur die God aan Wie ons behoort. Daar is vele mense wyd en suid – mense wat julle nie eens ken nie – wat saam met julle treur oor die verlies van ’n groot gees.

  • Dr Gustav Claassen is algemene sekretaris van die NG Kerk.
Word 'n vriend van Kerkbode