NG Gemeente Klerksdorp-Suid

Die sluitingsdatum vir hierdie vakature is verby en aansoeke word nie meer ingewag nie.

Vakature: Voltydse leraar in vastetermynpos
Sluitingsdatum: 27 November 2020


Die kerkraad van Klerksdorp-Suid-gemeente maak in biddende afhanklikheid van die Here die vakature van voltydse leraar in ’n vastetermynpos van een (1) jaar bekend. Aansoeke word ingewag van gelegitimeerde leraars, proponente en emeriti van die NG Kerk wat geroepe voel om in hierdie gemeente te kom dien.

Klerksdorp-Suid-gemeente is ’n marginale gemeente wat deel uitmaak van die Goudland Sinode, en is geleë in die suide van Klerksdorp met 194 besoekpunte, 308 belydende en 33 dooplidmate. Die lidmate se gemiddelde ouderdom is 60+ wat in die stad woonagtig is. Die gemeente het sterk interpersoonlike verhoudinge gebou dmv geestelike groei, samewerking met projekte en saam ontspan.

Leraars, proponente en emeriti wat aansoek doen moet:

  • ’n Lewende, persoonlike verhouding met die drie-enige God hê.
  • Skrifgetroue en inspirerende prediker met ’n gemaklike preekstyl wat kinders tydens die erediens betrek.
  • Met alle ouderdomsgroepe goeie interpersoonlike verhoudinge kan bou en handhaaf.
  • Goed in ’n span kan werk.
  • ’n Hart vir aktiewe bediening hê, met die doel om ’n verskil in mense se lewe te maak.
  • Gemaklik wees met huisbesoek en persoonlike kontak met lidmate op alle lewensterreine en lewenstadia.
  • In staat wees om deur volwasse leierskap, gemeenteleiers te versterk en die gemeente daardeur verder geestelik te laat groei.

Die leraar sal verantwoordelik wees vir die nakoming van alle ampspligte, soos omskryf in Artikel 9 van die kerkorde as riglyn, in samewerking met die ander predikante binne die bedieningsraamwerk van die KOSH-streek van Sinode Goudland. As gevolg van die unieke omstandighede van hierdie gemeente, word ’n totale koste van indiensneming pakket van R180 000 per jaar aangebied. ’n Ruim pastorie met voorafbetaalde elektrisiteit deur die leraar is beskikbaar.

Voornemende aansoekers uit die NG Kerk word genooi om ’n volledige CV met persoonlike besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van drie referente, sowel as ’n getuigskrif van die voorsitter van die kerkraad van die laaste twee gemeentes waar gedien, elektronies te stuur vir aandag:
Die Voorsitter van die Dagbestuur: klerksdorpsuid@absamail.co.za

Sluitingsdatum: 27 November 2020.

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik, met inagneming van die suksesvolle aansoeker se persoonlike omstandighede.

Rig navrae aan:

  • Marinda van Rensburg (Saakgelastigde) 018 462 3683 (08:00-13:00) (Ma- Wo en Vr)

Die kerkraad hou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling te maak nie uit die aansoeke wat ontvang is.