NG Gemeente Douglas

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 15 November 2020


Die kerkraad van die NG gemeente Douglas wag in afhanklikheid aansoeke in vir die bogenoemde pos.

Gemeenteprofiel:

Douglas is ’n plattelandse gemeente in die Noord-Kaap met sowat 607 belydende en 165 dooplidmate. Die gemeente bestaan uit 15 wyke met ’n totaal van ongeveer 336 besoekpunte. Hiervan is 280 in die dorp en 56 op plase.

Leraarsprofiel:

 • Moet goed in spanverband kan saamwerk.
 • Duidelike roeping om op die platteland diensbaar te kan wees.
 • ’n Passie vir pastorale sorg met lidmate in verskillende lewenstadia.
 • Hart vir barmhartigheidsdiens en missionêre ingesteldheid wat doelgerig nagestreef word in skakeling en betrokkenheid in gemeenskap.
 • Moet oor ’n inklusiewe ekklesiologie beskik wat veral weerspieël word in skakeling en samewerking met ander denominasies.
 • Goeie kommunikasievaardighede (insluitend elektronies en digitaal).
 • Voorkeur sal gegee word aan aansoekers tussen die ouderdom van 28 en 52 jaar.

Pligte:

 • Soos ooreengekom met die kerkraad met Artikel 9 van die kerkorde as uit- gangspunt.

Vergoeding:

 • Vasgestelde pakket volgens sinodale skaal.
 • Voorsiening word ook gemaak vir reiskoste, medies, pensioen en ander toelaes.
 • ’n Ruim en doelmatige pastorie is ingesluit by die pakket.

Aansoeke:

Belangstellendes word uitgenooi om ’n volledige CV met hulle besonderhede, asook die name en kontakbesonderhede van twee referente te stuur aan die gemeentebestuurder by ngkdouglas@gmail.com

Sluitingsdatum: 15 November 2020.

Navrae:

 • Ernie Brümmer 084 548 2373.
 • Suretha Meintjes 053 298 1316 / 084 840 2321.

Die kerkraad behou die reg voor om, sonder opgaaf van redes, geen aanstelling te maak uit die aansoeke ontvang nie.