NG Gemeente Vryheid (Dolerend)

Gebruik jy die Kerkbode app?
Indien wel, kan jy 'n kennisgewing ontvang wanneer 'n nuwe vakature beskikbaar word. Gaan na "verstellings" en aktiveer kennisgewings vir vakatures.
Beskikbaar vir Android en Apple.

Vakature: Voltydse leraarspos
Sluitingsdatum: 30 November 2020


In biddende afhanklikheid van die Here stel die kerkraad hierdie pos bekend vir aansoeke.

GEMEENTEPROFIEL:

Die NG gemeente Vryheid is ’n plattelandse gemeente in Noord-KwaZulu-Natal. Die NG gemeente Vryheid is een van twee NG gemeentes in Vryheid. Die gemeente het sy ontstaan daaruit gehad dat die Moedergemeente en Vryheid-Wes-gemeente op 17 November 2019 saamgesmelt het. Die twee voormelde voormalige gemeentes is onderskeidelik in 1886 en 1971 gestig. Die gemeente bestaan uit 664 belydende en 127 dooplidmate. Die gemeente is verdeel in 52 wyke waarvan daar 45 dorpswyke asook sewe plaaswyke is. Daar is ook twee aftree-oorde in die gemeente. Vryheid het drie hoërskole en drie laerskole waarvan daar een hoërskool en een laerskool is wat onderrig uitsluitlik in Afrikaans aanbied. Aansoekers moet dit in gedagte hou dat die NG gemeente Vryheid ’n dolerende gemeente is.

Die meerderheid belydende lidmate is bo die ouderdom van 50 jaar. Ons behoefte is egter dat alle ouderdomme ewe entoesiasties bedien moet word en in die lig daarvan dat die saamgesmelte gemeente ’n nuwe gemeente is, is die gemeente oop vir vernuwing en missionale groei.

Die NG gemeente Vryheid onderskryf die drie algemene belydenisse asook die drie Gereformeerde belydenisse omdat dit met die Woord ooreenstem.

LERAARSPROFIEL:

Die volgende is vir die kerkraad baie belangrik:

 1. Iemand vir wie Skrifgetroue Bybelse lering voorop staan asook die suiwer Gereformeerde leer soos verwoord in ons ses belydenisskrifte.
 2. Iemand se liefde vir mense en diensbaarheid en getroue pastorale besoeke (huisbesoek) gestalte vind.
 3. Passievol oor die erediens en aanbieding daarvan.
 4. Pastorale versorging is baie belangrik.
 5. Beskik oor leiereienskappe om die gemeente in alle fasette (erediens, kategese, Bybelstudie, gemeente-aktiwiteite (basaar, bedieninge) te laat groei.
 6. Beskik oor samewerkingsvermoë ten einde groei te bewerkstellig in die gemeente, gemeenskap asook ring.
 7. Sigbaar wees binne die gemeente.
 8. Daar moet in beide tradisionele en gesinsdienste die Woord verkondig word met innoverende denke, maar steeds met respek vir tradisie.
 9. Moet kan leiding gee en ook bereid wees om deel van ’n bestuurspan te wees.
 10. Die ampspligte soos omskryf in Artikel 9 van die Kerkorde.

VERGOEDINGSPAKKET: Volgens sinodale riglyne. ’n Ruim pastorie is beskikbaar.

AANSOEKE:

’n Volledige CV met die name en kontakbesonderhede van drie referente moet tesame met ’n vraelys, wat by die kerkkantoor aangevra moet word, gestuur word aan die gemeente. Kandidate moet beskikbaar wees vir ’n persoonlike onderhoud en moontlike preekbeurt.

SLUITINGSDATUM VIR AANSOEKE: 30 NOVEMBER 2020.

DIENSAANVAARDINGSDATUM: 1 Maart 2021 of so gou moontlik daarna.

STUUR AANSOEKE NA:

Pos adres: NG gemeente Vryheid, Utrechtstraat, Vryheid 3100
E-pos: admin@vryheidklipkerk.co.za
Tel: 034 982 2862

NAVRAE:

 1. Ds Ferdinand van Niekerk – 082 897 2515.
 2. Jannie Jordaan – 082 807 8920.
 3. Chris Snyman – 083 653 8641.
 4. Christine Grobler – 034 982 2862 (kerkkantoor).

Die kerkraad behou hom die reg voor om geen beroep uit te bring nie.